Obowiązek informacyjny

Wobec osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne za granicą Polski („PEP”) oraz osób na Listach Sankcyjnych (“SL”)

Zgodnie z art. 14 ust. 1−2 i 5 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – „Incaso Group” sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Jana Pawła nr 20 lok. 70, jako Administrator danych niniejszym realizuje obowiązek informacyjny wobec osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne za granicą Polski („PEP”) oraz osób figurujących na listach sankcyjnych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („SL”).

1. Administrator danych

„Incaso Group” sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie (75-452), ul. Jana Pawła nr 20 lok. 70, numer telefonu (+48)22 100 36 93 jest Administratorem danych osobowych osób zajmującycheksponowane stanowiska polityczne za granicą Polski („PEP”) oraz osób figurujących na listach sankcyjnych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („SL”).

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

W sprawie ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: pod e-mailem rodo@iaml.com.pl lub pod numerem telefonu (+48)22 100 36 93 lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.

3. Podstawa przetwarzania danych osobowych i cel przetwarzania danych

Dane osobowe osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne za granicą Polski („PEP”) oraz osób figurujących na listach sankcyjnych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („SL”) są przetwarzane przez Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a więc na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, którym jest cel komercyjny polegający na tworzeniu i odpłatnymudostępnianiu instytucjom obowiązanym (tj. bankom, towarzystwom ubezpieczeniowym, biurom usług płatniczych itp.) narzędzia wspomagającego je w realizacji obowiązkówwynikających z polskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 01 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.), (dalej: „Ustawa AML”), implementującej Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/ 849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/ 2012 i uchylającejdyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE z dnia 20 maja 2015 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 141, str. 73).

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne za granicą Polski („PEP”) oraz osób figurujących na listach sankcyjnych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzyi finansowaniu terroryzmu („SL”):

1) dane identyfikacyjne (imiona i nazwisko, data urodzenia – dwie ostatnie tylko wówczas jeśli Administrator danych nimi dysponuje)
2) dane o pełnionej funkcji (stanowisko służbowe, oznaczenie pełnionej funkcji, miejsce pełnienia funkcji/zajmowania stanowiska, oznaczenie podmiotu, w którym osoba pracuje lub na czyją rzecz świadczy usługi);
3) dane o miejscu pochodzenia, narodowości, obywatelstwie, płci;
4) dane kontaktowe – adres e-mail wykorzystywany w związku z pełnioną funkcją - tylko wówczas jeśli Administrator danych nimi dysponuje.

5. Źródło pozyskania danych

Administrator danych pozyskał dane osobowe:

 • w przypadku osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne za granicą Polski („PEP”) - ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności ze stron internetowych;
 • w przypadku osób figurujących na listach sankcyjnych dla celów przeciwdziałaniapraniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („SL”)- z powszechnie dostępnych list sankcyjnych, tj. w szczególności:
  • OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (U.S. Tresury),
  • OFAC Foreign Sanctions Evaders (FSE) List (U.S. Tresury),
  • Common Foreign and Security Policy (CFSP) of the European Union (Sanctions EU),
  • HR Treasury (HMT) Financial sanctions: Consolidated List of Targets (UK),
  • Consolidated United Nations Security Council Sanctions List (UN Sanctions List).

6. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne za granicą Polski („PEP”) oraz osób figurujących na listach sankcyjnych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („SL”) mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a) odbiorcom produktów i usług Administratora danych, w szczególności instytucjom obowiązanym w rozumieniu Ustawy AML;
b) dostawcom usług zaopatrujących Administratora danych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora danych, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym Administratora danych narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych);
c) współpracownikom, pracownikom Administratora danych;
d) innym podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne za granicą („PEP”) oraz osób figurujących na listach sankcyjnych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („SL”) do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

8. Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne za granicą Polski („PEP”) oraz osób figurujących na listach sankcyjnych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („SL”) będą przechowywane przez czas przez jaki te osoby będą uznawane przez Ustawę AML za osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne („PEP”) lub odpowiednio przez czas występowania tych osób na listach sankcyjnych.

9. Uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu,
f) prawo do przenoszenia danych;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – gdy uznają Państwo, że Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem.

10. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Wnosząc sprzeciw powinni Państwo wskazać na szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych Państwa danych objętych sprzeciwem. Administrator danych zaprzestanie przetwarzać Państwa danych osobowych w celu określonym powyżej, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa praw i wolności lub też, że Państwa dane są niezbędne Administratorowi danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Administrator danych Państwa danych do profilowania ani w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.