Dotacja unijna - iAML

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Na gruncie międzynarodowym

Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu odbywa się najczęściej na arenie międzynarodowej. Nielegalne przepływy środków mogą negatywnie wpływać m.in. na stabilność oraz bezpieczeństwo sektora finansowego, zagrażając zarówno rynkowi krajowemu, jak i międzynarodowemu.

To dlatego tak duże znaczenie dla osiąganych efektów ma współpraca między poszczególnymi krajami oraz wspólna koordynacja działań podejmowanych w zakresie AML.

W Polsce

Polska aktywnie włącza się w międzynarodowe (nie tylko unijne) inicjatywy mające na celu walkę z przestępczością mającą miejsce w obszarze AML. Między innymi bierze udział w pracach organizacji o nazwie FATF – Financial Action Task Force, czyli Grupie Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

Organem administracji rządowej właściwym w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest w Polsce Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Instytucje obowiązane

Instytucje obowiązane to przedsiębiorcy, firmy oraz inne podmioty (nie tylko z sektora finansowego), które są zobligowane do wykonywania kontroli podmiotów i analiz transakcji oraz do przekazywania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o transakcjach ponadprogowych i zawiadomień o transakcjach podejrzanych. Są to między innymi:

Narzędzia AML: Lombardy

Lombardy

Narzędzia AML: Biegli rewidenci, doradcy podatkowi

Biegli rewidenci, doradcy podatkowi

Narzędzia AML: Biura rachunkowe

Biura rachunkowe

Narzędzia AML: Przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy

Narzędzia AML: Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Narzędzia AML: Banki, Instytucje finansowe

Banki, Instytucje finansowe

Narzędzia AML: Instytucje pieniądza elektronicznego

Instytucje pieniądza elektronicznego

Narzędzia AML: Stowarzyszenia i fundacje

Stowarzyszenia i fundacje

Narzędzia AML: Kantory wymiany walut

Kantory wymiany walut

Narzędzia AML: Portale i domy aukcyjne

Portale i domy aukcyjne

Narzędzia AML: Bukmacherzy

Bukmacherzy

Narzędzia AML: Zawody prawnicze

Zawody prawnicze

Narzędzia AML: Biura Usług Płatniczych

Biura Usług Płatniczych

Narzędzia AML: Krajowe Instytucje Płatnicze

Krajowe Instytucje Płatnicze

Narzędzia AML: Towarzystwa ubezpieczeniowe, Pośrednicy ubezpieczeniowi

Towarzystwa ubezpieczeniowe, Pośrednicy ubezpieczeniowi

Narzędzia AML: Pośrednicy w sprzedaży nieruchomości

Pośrednicy w sprzedaży nieruchomości

Obowiązki instytucji obowiązanych

Coraz większa grupa przedsiębiorców, firm i instytucji jest zobowiązana do wdrożenia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Również wymogów ustawowych jest coraz więcej, a przy tym dotyczą one bardzo wielu obszarów funkcjonowania. Do kluczowych obowiązków nałożonych na instytucje obowiązane przez ustawodawcę należą:

Szkolenia okresowe z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy

Szkolenia okresowe

Celem szkolenia AML jest zapewnienie, że osoby zarządzające oraz pracownicy firm znają najważniejsze zagadnienia związane z praniem pieniędzy, potrafią rozpoznać transakcje podejrzane i wiedzą, jak powinni zachować się w sytuacji nietypowej z punktu widzenia AML.

Procedura wewnętrzna dotycząca przeciwdziałania praniu pieniędzy

Procedura wewnętrzna

Procedura AML powinna być dostosowana do specyfiki firmy. Musi zawierać szczegółowe zapisy na temat działań podejmowanych przez firmę w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Materiały tego rodzaju są ważną częścią podstawowej dokumentacji firmowej.

Analiza transakcji w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy

Analiza transakcji

Na system rejestrowania transakcji składa się np. analiza klientów, tworzenie profili klientów, gromadzenie danych o klientach oraz transakcjach, wykrywanie transakcji ponadprogowych i podejrzanych, stosowanie list sankcyjnych, a także generowanie informacji i zawiadomień do GIIF.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – ocena ryzyka

Ocena ryzyka

Instytucje obowiązane muszą przygotować dokument oceny ryzyka AML, a następnie dokonywać jego aktualizacji nie rzadziej niż raz na 2 lata albo przy każdym wystąpieniu zmian, które w istotny sposób wpływają na podwyższenie ryzyka w instytucji obowiązanej lub podjęte przez instytucję obowiązaną działania są nieskuteczne.

Instytucje kontrolujące

Państwowym organem powołanym w Polsce w celu dokonywania analizy i kontroli działań z obszaru AML jest Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF). To właśnie do GIIF instytucje obowiązane muszą przekazywać swoje raporty związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

By zwiększyć efektywność walki z przestępczością finansową, współpracę z GIIF podejmują także tzw. jednostki współpracujące. Są to organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne państwowe jednostki organizacyjne, Naczelnicy Urzędów Celno-Skarbowych, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, Narodowy Bank Polski (NBP), Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), Najwyższa Izba Kontroli (NIK).

Ministerstwo Finansów
Komisja Nadzoru Finansowego i Narodowy Bank Polski
Najwyższa Izba Kontroli

Kary i sankcje związane z AML

Kary za brak wypełnionych obowiązków ustawowych mogą być bardzo dotkliwe. Kary finansowe mogą sięgać nawet 5 mln euro lub 10% obrotu wykazanego z poprzedniego roku.

Kary mogą zostać nałożone na instytucje obowiązane, podmioty działające w formie spółek, osoby prowadzące działalność polegającą na tworzeniu spółek, a także na członków zarządu w spółkach, którzy zostali wskazani jako osoby odpowiedzialne za wykonanie obowiązków ustawowych.

Kary administracyjne związane z AML

Kary administracyjne

Karą administracyjną jest m.in. kara pieniężna, nakaz zaprzestania działań naruszających prawo, publikacja informacji o naruszeniu na stronie BIP, cofnięcie koncesji lub zezwolenia, wykreślenie z rejestru działalności regulowanej.

Sankcje karne związane z AML

Sankcje karne

Ustawodawca włącza do sankcji karnych grożących za naruszenia w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zarówno karę grzywny, jak i karę pozbawienia wolności.

Zwiększ bezpieczeństwo, usprawnij procedury i obniż koszt

Wypełnij obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy

Skorzystaj z kompleksowego, zautomatyzowanego systemu iAML

Zamów bezpłatną konsultację i ofertę

Zaufali nam