Dotacja unijna - iAML

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

I. DEFINICJE

 1. Pojęcia użyte w Regulaminie, w Umowach zawartych pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą oraz w dokumentach towarzyszących, o ile nie postanowiono inaczej, mają następujące znaczenie:
  1. API iAML- udostępniony przez Licencjodawcę interfejs programistyczny umożliwiający komunikację pomiędzy Platformą List Restrykcyjnych iAML i jej zawartością (Listami Restrykcyjnymi iAML) a systemem informatycznym Licencjobiorcy; API iAML jest przedmiotem prawnej ochrony na podstawie Ustawy o ochronie baz danych oraz ustawy Prawo autorskie oraz stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Licencjodawcy w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; opis API iAML, zakres udostępnienia,  sposób nadania Dostępu oraz zasady udzielenia Licencji określa Specyfikacja Platformy List Restrykcyjnych iAML oraz OWU;
  2. CRBR – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, prowadzony na podstawie rozdziału 6 Ustawy AML;
  3. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO;
  4. Dostęp – możliwość korzystania ze Skanera iAML lub API iAML lub List w Pliku przez jednego, indywidualnego Użytkownika wskazanego w tym celu imiennie przez Licencjobiorcę poprzez podanie imienia, nazwiska oraz indywidualnie przypisanego temu Użytkownikowi adresu e-mail; Dostęp jest autoryzowany przez wskazany do tego celu przez Licencjobiorcę adres e-mail oraz hasło ustawione przez Użytkownika; jeżeli nie postanowiono inaczej w Umowie wskazuje się, że Dostęp ma charakter imienny, co oznacza, że Licencjobiorca ma prawo udostępnić przedmiot Umowy tylko tym Użytkownikom, którzy zostali wskazani w Umowie i przypisani do danego Dostępu; udostępnienie Produktu przez Użytkownika, któremu Dostęp został przyznany innej osobie, w tym osobie pochodzącej z organizacji Licencjobiorcy, stanowi udostępnienie wskazanego wyżej Produktu Osobie trzeciej i skutkuje naruszeniem Umowy przez Licencjobiorcę ze wszystkimi tego konsekwencjami (zasada: jeden Dostęp – jeden imienny Użytkownik); Strony mogą postanowić w Umowie, że Dostęp ma charakter wielodostępowy, co oznacza możliwość korzystania z jednego przyznanego Dostępu przez większą niż jeden liczbę Użytkowników, których maksymalna liczba jest wskazywana w Umowie, przy czym jednocześnie z Dostępu może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik (zasada: jeden Dostęp – kilku Użytkowników – jeden Użytkownik jednocześnie);
  5. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  6. Godziny robocze – godziny od 8.00 – 16.00 w Dni robocze;
  7. k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  8. Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 221c.;
  9. Kursy walut NBP – bieżące i historyczne kursy walut obcych wyliczane i ogłaszane przez Narodowy Bank Polski na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim;
  10. Licencja – niewyłączne uprawnienie do korzystania (licencja) z Produktu lub z Produktu DEMO, na terytorium całego świata, przez czas i w zakresie określonym dla Produktów w Umowie a dla Produktów DEMO w Regulaminie, bez prawa udzielania sublicencji;
  11. Licencjobiorca – Usługobiorca [patrz niżej na definicję „Usługobiorcy”];
  12. Licencjodawca – Usługodawca [patrz niżej na definicję „Usługodawcy”];
  13. Link – określona lokalizacja sieciowa, umożliwiająca pobranie List w Pliku;
  14. Listy Restrykcyjne iAML – zasoby Platformy List Restrykcyjnych iAML składające się z:
   1. Baz własnych;
   2. Baz udostępnionych;
   3. Baz zintegrowanych (za wyjątkiem Kursów walut NBP, które znajdują się wyłącznie w Systemie iAML).

   Szczegółowy opis baz określa Specyfikacja Platformy List Restrykcyjnych iAML;

  15. Listy sankcyjne – zunifikowane i skonsolidowane listy sankcyjne opracowane w większości przez podmioty trzecie zewnętrzne obejmujące osoby fizyczne i podmioty do których Licencjodawca uzyskał dostęp (listy sankcyjne, do których Licencjodawca uzyskał dostęp nie obejmują sankcji o charakterze sektorowym), Usługobiorca posiada możliwość wyboru, z których spośród wdrażanych przez Licencjodawcę w Skaner iAML lub API iAML List sankcyjnych udostępnianych jako Listy sankcyjne fakultatywne, chce korzystać w ramach licencji; szczegółowy opis dostępnych zasobów określa Specyfikacja Platformy List Restrykcyjnych iAML lub Specyfikacja Sytemu iAML;
  16. Listy w Pliku – zasoby Platformy List Restrykcyjnych iAML z wyłączeniem: CRBR i Kursów walut NBP, udostępnione w formie plików, których sposób i zakres udostępnienia oraz zasady udzielenia Licencji określają Specyfikacja Platformy List Restrykcyjnych iAML i Struktury Plików List Restrykcyjnych oraz OWU; Listy w Pliku są przedmiotem prawnej ochrony na podstawie Ustawy o ochronie baz danych oraz ustawy Prawo autorskie oraz stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Licencjodawcy w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  17. Numer licencji – unikalny ciąg znaków umożliwiający korzystanie z Systemu iAML lub Szkolenia iAML, generowany przez Licencjodawcę indywidualnie dla danego Produktu;
  18. Ocena ryzyka – szablon dokumentu oceny ryzyka w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy AML udostępniany w formie pliku elektronicznego w formacie umożlwiającym jego edycję; Ocena ryzyka jest przedmiotem prawnej ochrony na podstawie ustawy Prawo autorskie oraz stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Usługodawcy w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; opis Oceny ryzyka, sposób udostępnienia oraz zasady udzielenia Licencji określa OWU;
  19. Osoba trzecia – jakakolwiek osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej niebędąca Licencjobiorcą lub Użytkownikiem;
  20. OWU – Ogólne Warunki Umów Licencyjnych określające ogólne warunki wykonywania Umów;
  21. Panel Klienta – indywidualne i spersonalizowane konto Usługobiorcy, umożliwiające Usługobiorcy lub Użytkownikom korzystanie z udostępnionych przez Usługodawcę Produktów w postaci: Skanera iAML lub API iAML lub List w Pliku. Szczegółowe zasady nadawania dostępu i aktywacji Panelu Klienta określa Specyfikacja Platformy List Restrykcyjnych iAML;
  22. Panel Klienta DEMO – indywidualne i spersonalizowane konto Usługobiorcy, umożliwiające Usługobiorcy lub Użytkownikom korzystanie z udostępnionych przez Usługodawcę Skanera iAML DEMO;
  23. Platforma List Restrykcyjnych iAML – platforma, za pomocą której udostępniane są Listy Restrykcyjne iAML;
  24. Polityka prywatności – dokument zamieszczony na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem: https://www.iaml.com.pl/polityka-prywatnosci/, określający zasady przetwarzania Danych osobowych przez Usługodawcę;
  25. Prawo autorskie – ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  26. Produkt – API iAML albo Listy w Pliku albo Skaner iAML albo System iAML albo Ocena ryzyka albo Procedura albo Szkolenie iAML;
  27. Produkt DEMO – Skaner iAML DEMO;
  28. Procedura – szablon wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w rozumieniu art. 50 ust. 1 Ustawy AML udostępniany w formie pliku elektronicznego w formacie umożliwiającym jego edycję; Procedura jest przedmiotem prawnej ochrony na podstawie ustawy Prawo autorskie oraz stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Licencjodawcy w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; opis Procedury, sposób udostępnienia oraz zasady udzielenia Licencji określa OWU;
  29. Quasikonsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 3855c.;
  30. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną; niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  31. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
  32. Siła wyższa – zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron, których to Strony nie były w stanie przewidzieć ani też im zapobiec, które nie są skutkiem działania lub zaniechania Stron, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: awaria sieci Internet lub jej części, sieci energetycznej, działań Osób trzecich którym, pomimo dołożenia należytej staranności przez Stronę, nie można było zapobiec lub innych przejawów siły wyższej takich jak strajk generalny, pożar, powódź, epidemia, wojna;
  33. Skaner iAML – aplikacja web, platforma internetowa udostępniająca zasoby Platformy List Restrykcyjnych iAML (Listy Restrykcyjne iAML); Skaner iAML jest przedmiotem prawnej ochrony na podstawie Ustawy o ochronie baz danych oraz ustawy Prawo autorskie oraz stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Licencjodawcy w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; opis Skanera iAML oraz zasady udzielenia Licencji określają Specyfikacja Platformy List Restrykcyjnych iAML i OWU;
  34. Skaner iAML DEMO – demonstracyjna aplikacja web, platforma internetowa udostępniająca zasoby Platformy List Restrykcyjnych iAML (Listy Restrykcyjne iAML), przy ustalonym przez Usługodawcę limicie zapytań; Skaner iAML DEMO jest przedmiotem prawnej ochrony na podstawie Ustawy o ochronie baz danych oraz ustawy Prawo autorskie oraz stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Licencjodawcy w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  35. Specyfikacja Platformy List Restrykcyjnych iAML – opis techniczny i funkcjonalny Platformy List Restrykcyjnych iAML;
  36. Specyfikacja Systemu iAML – opis techniczny i funkcjonalny Systemu iAML;
  37. Struktury Plików List Restrykcyjnych – opis dostępnych formatów i struktur List w Pliku, który wraz ze Specyfikacją Platformy List Restrykcyjnych iAML składa się na całość opisu technicznego i funkcjonalnego Produktu Listy w Pliku; dokument: Struktury Plików List Restrykcyjnych dotyczy wyłącznie opisu Produktu Listy w Pliku;
  38. System iAML – program komputerowy służący do wspomagania analizy transakcji pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz rejestrowania transakcji nietypowych, ponadprogowych i podejrzanych; posiadający funkcje analityczne, funkcje rejestrowe oraz raportujące określone poprzez konkretne algorytmy; na System iAML składają się również zasoby Platformy List Restrykcyjnych iAML; System iAML jest przedmiotem prawnej ochrony na podstawie Ustawy o ochronie baz danych oraz ustawy Prawo autorskie oraz stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Licencjodawcy w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; opis Systemu iAML oraz zasady udzielenia Licencji określają Specyfikacja Systemu iAML oraz OWU;
  39. Szkolenie iAML – szkolenie e-learningowe w zakresie problematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy, udostępniane za pośrednictwem aplikacji webowej, zakończone wystawieniem przez Licencjodawcę imiennego potwierdzenia jego ukończenia; Szkolenie iAML jest przedmiotem prawnej ochrony na podstawie ustawy Prawo autorskie oraz stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Licencjodawcy w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; opis Szkolenia iAML oraz zasady udzielenia Licencji określają Regulamin Szkolenia iAML i OWU;
  40. Strony – łącznie Usługodawca i Usługobiorca, każdy z tych podmiotów zwany jest z osobna „Stroną”;
  41. Umowa – umowa licencyjna zawarta przez Strony, której przedmiot obejmuje udzielenie Licencjobiorcy przez Licencjodawcę Licencji na korzystanie z określonego w jej treści Produktu lub Produktów, na warunkach w niej określonych; Umowa stanowi również umowę o świadczenie usług drogą
   elektroniczną;
  42. Umowa na DEMO – umowa licencyjna zawarta przez Strony, której przedmiot obejmuje nieodpłatne udzielenie Licencjobiorcy przez Licencjodawcę Licencji na korzystanie Produktu DEMO lub Produktów DEMO; Umowa stanowi również Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  43. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu 8 ust. 3 pkt. 3 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  44. Usługa – każda usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy na podstawie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  45. Usługobiorca / Licencjobiorca – klient Usługodawcy, który korzysta z Usługi;
  46. Usługodawca / Licencjodawca – „Incaso Group” sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000503873, REGON: 321497710, NIP: 6692521160; zmiana firmy Usługodawcy, siedziby, adresu siedziby, sądu czy innych danych rejestrowych nie stanowi zmiany Regulaminu, ale jest przekazywana do wiadomości Usługobiorcy pocztą elektroniczną e-mail;
  47. Ustawa AML – ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.;
  48. Ustawa o ochronie baz danych – ustawa o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r.;
  49. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  50. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  51. Użytkownik – osoba fizyczna zatrudniona na dowolnej podstawie prawnej przez Usługobiorcę, którą Usługobiorca upoważnił do korzystania z produktu oferowanego przez Usługodawcę, wyłącznie w imieniu i na rzecz Usługobiorcy i na jego wewnętrzne potrzeby; za Użytkownika uznaje się również osobę fizyczną, niespełniającą warunków, o których mowa wyżej, ale która na podstawie odrębnych ustaleń z Usługodawcą, w tym za jego wiedzą i pozwoleniem, jest upoważniona do korzystania z Produktu lub Usług oferowanych przez Usługodawcę ze skutkiem na rzecz Usługobiorcy.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy i Użytkownika na stronie internetowej Usługodawcy nieodpłatnie pod adresem: https://www.iaml.com.pl/, zarówno przed skorzystaniem z Usług, jak też w trakcie korzystania z Usług w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 2. Warunkiem skorzystania z Usług przez Usługobiorcę lub Użytkownika jest akceptacja Regulaminu.
 3. Od momentu akceptacji Regulaminu, Usługobiorca lub Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Zawierając Umowę lub Umowę na DEMO Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do jego stosowania.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia Polityki prywatności, a w przypadku zawarcia Umowy, zastosowanie mają również postanowienia Umowy (w tym OWU).

III. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca, na podstawie zawartej Umowy lub Umowy na DEMO świadczy na rzecz Użytkowników Usługi przez okres wynikający z Umowy lub Umowy na DEMO, przy czym, w zależności od Produktu objętego przedmiotem Umowy, Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy następujące Usługi:
  1. Panel Klienta DEMO: Usługodawca udostępnia Usługobiorcy do korzystania Panel Klienta DEMO, umożliwiając Usługobiorcy uzyskanie dostępu do demonstracyjnego, indywidualnego konta, pod adresem https://app.aml.pl/users/sign_up, umożliwiającego Usługobiorcy lub Użytkownikom korzystanie z udostępnionych przez Usługodawcę Produktów DEMO w postaci: Skanera iAML DEMO. Uruchomienie dostępu do Panelu Klienta DEMO następuje w dniu zawarcia Umowy na DEMO po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu oraz Polityki prywatności, podaniu adresu e-mail Usługobiorcy, ustawieniu hasła przez Usługobiorcę i kliknięciu w link aktywacyjny udostępniony na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail;
  2. SKANER iAML DEMO: Usługodawca udostępnia Usługobiorcy do korzystania Produkt DEMO: Skaner iAML DEMO umożliwiając Usługobiorcy uzyskanie demonstracyjnego dostępu do List Restrykcyjnych iAML za pośrednictwem aplikacji webowej dostępnej pod adresem: https://app.aml.pl/companies, do której dostęp następuje poprzez Panel Klienta DEMO. Dostęp do Skanera iAML DEMO jest przekazywany Usługobiorcy w dniu zawarcia Umowy na DEMO.
  3. Panel Klienta: Usługodawca udostępnia Usługobiorcy do korzystania Panel Klienta, umożliwiając Usługobiorcy uzyskanie dostępu do indywidualnego i spersonalizowanego konta, pod adresem https://app.aml.pl/users/sign_in, umożliwiającego Usługobiorcy lub Użytkownikom samodzielne zarządzanie kontem i uprawnieniami przez Użytkownika oraz korzystanie z udostępnionych przez Usługodawcę Produktów w postaci: Skanera iAML lub API iAML lub List w Pliku. Uruchomienie dostępu do Panelu Klienta oraz przekazanie Usługobiorcy wiadomości e-mail z linkiem umożliwiającym aktywację konta oraz ustawienie hasła następuje najpóźniej w terminie 3 (trzech) Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy;
  4. SKANER iAML: Usługodawca udostępnia Usługobiorcy do korzystania Produkt: Skaner iAML, umożliwiając Usługobiorcy uzyskanie dostępu do List Restrykcyjnych iAML za pośrednictwem aplikacji webowej dostępnej pod adresem: https://app.aml.pl/, do której dostęp następuje poprzez Panel Klienta. Dostęp do Skanera iAML zostanie przekazany Usługobiorcy najpóźniej w terminie 3 (trzech) Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej;
  5. API iAML: Usługodawca udostępnia Usługobiorcy do korzystania Produkt: API iAML, umożliwiając Usługobiorcy uzyskanie dostępu do List Restrykcyjnych iAML za pośrednictwem Platformy List Restrykcyjnych iAML, w sposób umożliwiający współpracę (integrację) z systemem informatycznym Usługobiorcy za pomocą interfejsu API. API iAML umożliwia Usługobiorcy uzyskanie informacji zwrotnych z Platformy List Restrykcyjnych iAML (a tym samym z List Restrykcyjnych iAML), bezpośrednio do systemu informatycznego Usługobiorcy (per zapytanie typu GET). Aktywacja dostępu Usługobiorcy do API iAML następuje za pośrednictwem Panelu Klienta umożliwiającego wygenerowania tzw. klucza API. Szczegółowe zasady udostępniania danych, w szczególności procedury i standardy API iAML określa Specyfikacja Platformy List Restrykcyjnych iAML. Dostęp do API iAML jest przekazywany Usługobiorcy najpóźniej w terminie 3 (trzech) Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy;
  6. LISTY W PLIKU: Usługodawca udostępnia Usługobiorcy do korzystania Produkt: Listy w Pliku, umożliwiając Usługobiorcy uzyskanie dostępu do List w Pliku za pośrednictwem Panelu Klienta albo za pośrednictwem Linku z kluczem autoryzacyjnym udostępnionym przez Usługodawcę za pomocą Panelu Klienta. Udostępnienie Usługobiorcy List w Pliku obejmuje możliwość ich pobrania w formacie pliku, zgodnym z formatem określonym w Strukturze plików List Restrykcyjnych iAML lub innym ustalonym wspólnie przez Strony. Dostęp do List w Pliku jest przekazywany Usługobiorcy najpóźniej w terminie 3 (trzech) Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy;
  7. SYSTEM iAML: Usługodawca udostępnia Usługobiorcy do korzystania Produkt: System iAML, umożliwiając Usługobiorcy uzyskanie dostępu do Systemu iAML za pośrednictwem indywidualnego Numeru licencji podczas instalacji. Wyniki wszystkich funkcji analitycznych zastosowanych w Systemie iAML powstają po wprowadzeniu kompletu wymaganych danych. Wprowadzenie niepełnych danych uruchomi tylko niektóre funkcje analityczne. Opis techniczny i funkcjonalny Systemu iAML określa Specyfikacja Systemu iAML. Dostęp do Systemu iAML (przekazanie Numeru licencji) oraz szczegóły dotyczące zasad instalacji Systemu iAML są przekazywane Usługobiorcy najpóźniej w terminie 3 (trzech) Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy w wiadomości e-mail, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej;
  8. OCENA RYZYKA: Usługodawca udostępnia Usługobiorcy do korzystania Produkt: Ocena ryzyka, przekazując Usługobiorcy jednorazowo plik elektroniczny w formacie umożliwiającym samodzielną edycję Oceny ryzyka przez Usługobiorcę. Ocena ryzyka jest przekazywana Usługobiorcy najpóźniej w terminie 3 (trzech) Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, drogą mailową, na wskazany przez Usługobiorcę przy składaniu Zamówienia adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. Ewentualna aktualizacja Oceny ryzyka dokonywana jest w przypadkach i na warunkach określonych w OWU, poprzez przekazanie Usługobiorcy drogą mailową zaktualizowanego pliku elektronicznego zawierającego Ocenę ryzyka w formacie umożliwiającym samodzielną edycję Procedury przez Usługobiorcę;
  9. PROCEDURA: Usługodawca udostępnia Usługobiorcy do korzystania Produkt: Procedura, przekazując Usługobiorcy jednorazowo plik elektroniczny w formacie umożliwiającym samodzielną edycję Procedury przez Usługobiorcę. Ocena ryzyka jest przekazywana Usługobiorcy najpóźniej w terminie 3 (trzech) Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, drogą mailową, na wskazany przez Usługobiorcę przy składaniu Zamówienia adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. Ewentualna aktualizacja Procedury dokonywana jest w przypadkach i na warunkach określonych w OWU, poprzez przekazanie Usługobiorcy drogą mailową zaktualizowanego pliku elektronicznego zawierającego Procedurę w formacie umożliwiającym samodzielną edycję Procedury przez Usługobiorcę;
  10. SZKOLENIE iAML: Usługodawca udostępnia Usługobiorcy do korzystania Produkt: Szkolenie iAML, umożliwiając Usługobiorcy uzyskanie dostępu do Szkolenia iAML za pośrednictwem aplikacji webowej dostępnej pod adresem: https://szkolenia.iaml.com.pl/, po wprowadzeniu Numeru licencji oraz jednorazowym przekazaniu Usługobiorcy pliku elektronicznego w formacie pdf zawierającego agendę Szkolenia iAML. Dostęp do Szkolenia iAML jest przekazywany Usługobiorcy najpóźniej w terminie 3 (trzech) Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy poprzez udostępnienie Usługobiorcy Numeru licencji oraz agendy Szkolenia iAML drogą mailową, na wskazany adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 2. Ewentualna aktualizacja Szkolenia iAML dokonywana jest w przypadkach i na warunkach określonych w OWU poprzez wskazaną powyżej aplikację webową. Usługodawca informuje Usługobiorcę o aktualizacji Szkolenia drogą mailową. Usługodawca może również udostępnić Usługobiorcy do korzystania Szkolenie iAML, umożliwiając Usługobiorcy uzyskanie dostępu do Szkolenia iAML za pośrednictwem przekazanego Użytkownikowi przez Usługodawcę linku zawierającego Numer licencji.
 2. W przypadku Quasikonsumenta Usługodawca aktywuje dostęp Usługobiorcy do Produktów lub udostępnia Usługobiorcy Produkty nie wcześniej niż po otrzymaniu od Usługobiorcy wyraźnej zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.

IV. SKANER iAML DEMO

 1. Usługa Skaner iAML DEMO jest adresowana do instytucji obowiązanych, przedstawicieli, pracowników lub współpracowników instytucji obowiązanych, odpowiedzialnych za czynności związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy AML.
 2. Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto w Skanerze iAML DEMO.
 3. Zapytania kierowane przez Usługobiorcę za pośrednictwem Skanera iAML DEMO, będą miały charakter anonimowy, tj. Usługodawca w ramach powyższej usługi, nie posiada dostępu do danych osób, które są objęte kierowanymi zapytaniami przez Usługobiorcę.
 4. Zasoby udostępniane poprzez Skaner iAML DEMO są udostępniane wyłącznie w zakresie danych zgromadzonych lub pozyskanych przez Usługodawcę. Aktualizacji powyższych zasobów, Usługodawca dokonuje na podstawie dostępnych źródeł, w tym stron internetowych i serwisów, np. stron internetowych instytucji administracji publicznej (KNF, strony podmiotowe BIP). W związku z powyższym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak aktualizacji, nieprawidłowość lub niekompletność informacji przez niego zgromadzonych, będących rezultatem braku podjęcia odpowiednich działań aktualizacyjnych lub informacyjnych przez podmioty udostępniające dane, z których korzysta Usługodawca do budowania i aktualizowania zasobów. Jednocześnie Usługodawca wskazuje, że dokłada wszelkich starań, aby posiadane zasoby były aktualne, co realizuje poprzez korzystanie z oficjalnych źródeł danych.
 5. Skaner iAML DEMO jest przedmiotem ochrony Prawno autorskiej, która obejmuje: pełen kod źródłowy Skanera iAML DEMO, dokumentację, strukturę i organizację plików Skanera iAML DEMO, strukturę baz danych, kolejne wersje i modyfikacje, poszczególne elementy platformy internetowej (zdjęcia, elementy graficzne), nazwę Skanera iAML, logo oraz inne formy wizualne związane ze Skanerem iAML DEMO.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest współdziałać z Usługodawcą w zakresie potrzebnym dla ochrony autorskich praw majątkowych do Skanera iAML, w szczególności jest zobowiązany do informowania Usługodawcy, o każdym stwierdzonym przypadku naruszenia i zagrożeniu praw autorskich.
 7. Licencja na Skaner iAML DEMO jest udzielana na polu eksploatacji obejmującym korzystania ze Skanera iAML DEMO, przez co rozumie się uruchamianie, wyświetlanie, uzyskiwanie dostępu, przechowywanie (archiwizacja) wprowadzonych danych wraz z wynikami ich analizy ich drukowanie i pobieranie ze Skanera iAML DEMO.
 8. Licencjobiorcy nie wolno podejmować jakichkolwiek działań, które mogłyby narazić na szkodę Usługodawcę, innych Usługobiorców, Użytkowników lub Osób trzecich, a w szczególności:
  1. podejmować działań mogących doprowadzić do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń Skanera iAML DEMO;
  2. sporządzać kopii Skanera iAML DEMO;
  3. wykorzystywać danych Osób trzecich w celu uzyskania dostępu do Skanera iAML DEMO;
  4. udostępniać Osobom trzecim dostępu do Skanera iAML DEMO;
  5. udzielać sublicencji na Skaner iAML DEMO Osobom trzecim;
  6. wykorzystywać Skanera iAML DEMO do odpłatnej lub nieodpłatnej obsługi Osób trzecich;
  7. wykorzystywać znaków towarowych, znaków graficznych, treści, zdjęcia lub innych materiałów udostępnionych za pośrednictwem Produktu DEMO bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej przez Usługodawcę;
  8. podejmować lub umożliwiać podjęcie działań mających na celu wprowadzenie do Produktu DEMO złośliwego oprogramowania, treści o charakterze bezprawnym lub podjęcia innych działań mających na celu uniemożliwienie prawidłowego działania Produktu DEMO;
  9. wykorzystywać Skanera iAML DEMO jako podstawy do tworzenia samodzielnie jak i przy udziale innych podmiotów (w tym wyłącznie przez inne podmioty na skutek przekazanych informacji przez Licencjobiorcę), innych narzędzi o tożsamych lub podobnych funkcjach i zastosowaniu do produktów Licencjodawcy.
 9. W razie stwierdzenia, że Licencjobiorca korzysta ze Skanera iAML DEMO w sposób niezgodny z Umową na DEMO, Licencjodawca może domagać się w szczególności:
  1. zaprzestania działań, które mogłyby narazić na szkodę Usługodawcę, innych Usługobiorców, Użytkowników lub Osób trzecich,
  2. skasowania kopii Skanera iAML DEMO sporządzonych w sposób niedozwolony,
  3. uniemożliwienia dostępu do Skanera iAML DEMO nieuprawnionym Osobom trzecim,
  4. odszkodowania za naruszenie autorskich praw majątkowych do Skanera iAML DEMO lub dochodzenia i realizacji innych przysługujących Licencjodawcy uprawnień w drodze właściwych środków prawnych, w tym wezwania do niezwłocznego zaprzestania naruszeń.
 10. W przypadku wystąpienia trudności z uruchomieniem Skanera iAML DEMO, Usługobiorca może skontaktować się z Działem Helpdesk Usługodawcy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, e-mail: pomoc@iaml.com.pl, tel.: +48 22 100 36 93.
 11. Usługodawca nie udziela Usługobiorcy merytorycznego wsparcia w korzystaniu ze Skanera iAML DEMO. Usługobiorca może w drodze indywidualnie ustalonego i odrębnego porozumienia z Usługodawcą zagwarantować sobie odpowiednie wsparcie w powyższym zakresie. W tym celu Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą pod adresem: dok@iaml.com.pl.

V. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do prawidłowego korzystania z Usług, Użytkownik powinien posiadać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu, z zainstalowanym oprogramowaniem, pozwalającym na przeglądanie stron internetowych.
 2. W celu prawidłowego i bezpiecznego korzystania z Usług zalecane jest posiadanie aktualnego oprogramowania antywirusowego.
 3. Szczegółowe wymogi techniczne niezbędne do korzystania z Usług określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Obowiązek zapewnienia warunków technicznych wskazanych w pkt. 1-3 niniejszego rozdziału spoczywa na Usługobiorcy lub Użytkowniku, który ponosi wszelkie związane z nimi koszty.
 5. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek utrudnienia w korzystaniu z Usług, wynikające z nieprawidłowego działania urządzeń Użytkownika bądź niespełnienie przez niego wymagań technicznych opisanych w pkt. 1-3 niniejszego rozdziału.
 6. W czasie świadczenia Usług, Usługodawca udziela upoważnionym Użytkownikom porad i wyjaśnień dotyczących wymogów technicznych poszczególnych Usług, na zasadach szczegółowo określonych w Regulaminie lub w Umowie.

VI. POZOSTAŁE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania, a w szczególności dostarczania drogą mailową oraz wprowadzania do Panelu Klienta albo Panelu Klienta DEMO lub któregokolwiek z Produktów albo Produktów DEMO treści o charakterze bezprawnym, zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt. 2 lit. b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić działanie któregokolwiek Produktu lub Produktu DEMO.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Produktów oraz Produktów DEMO w sposób nieuciążliwy dla innych Usługobiorców oraz niepodejmowania żadnych działań mogących narazić na szkodę Usługodawcę, Usługobiorców, Użytkowników lub Osoby trzecie.
 4. Wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu udostępnienia Usługobiorcy Produktu do korzystania wynika w całości z Umowy. Usługodawca nie pobiera dodatkowego wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Usługodawca nie pobiera wynagrodzenia na podstawie Umowy na DEMO, a tym samym nie pobiera wynagrodzenia zarówno z tytułu udostępnienia Usługobiorcy Produktu DEMO do korzystania, jak również z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, za które nie ponosi winy lub które zostały spowodowane okolicznościami, na które Usługodawca nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, nie udziela gwarancji ani rękojmi na poprawne działanie, wady fizyczne lub wady prawne infrastruktury Usługobiorcy ani podmiotów trzecich dostarczających usługi niezbędne do prawidłowego działania infrastruktury Usługobiorcy.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z niespełnienia przez Usługobiorcę wymogów technicznych niezbędnych do prawidłowego korzystania z Produktów lub Produktów DEMO, określonych w OWU lub Regulaminie.
 10. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane:
  1. brakiem dostępności Produktu dla Licencjobiorcy niezawinionym przez Licencjodawcę;
  2. brakiem dostępności Produktu DEMO dla Licencjobiorcy;
  3. okolicznościami leżącymi po stronie Osób trzecich lub Licencjobiorcy, w szczególności naruszeniem przez Licencjobiorcę postanowień Umowy lub Umowy na DEMO;
  4. działaniem oprogramowania zainstalowanego przez Licencjobiorcę, niebędącym oprogramowaniem Licencjodawcy;
  5. działaniem wirusów komputerowych lub złośliwym działaniem Osób trzecich lub utratą danych przez Licencjobiorcę.
 11. Zmiana nazw i oznaczeń narzędzi będących przedmiotem Licencji, w tym Produktów lub Produktów DEMO, a także wchodzących w skład Produktów lub Produktów DEMO systemów, oprogramowania, baz danych, nie ma wpływu na zakres i treść zobowiązań Stron, w szczególności zobowiązań Licencjobiorcy związanych z przestrzeganiem warunków udzielonej Licencji.
 12. Produkty oraz Produkty DEMO Licencjodawcy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Licencjodawcy w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a tym samym Licencjobiorca zobowiązany jest w okresie obowiązywania Umowy lub Umowy na DEMO oraz w okresie 10 (dziesięciu) lat od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia z jakiejkolwiek przyczyny do:
  1. niewykorzystywania Produktu lub Produktu DEMO do odpłatnej lub nieodpłatnej obsługi Osób trzecich;
  2. niewykorzystywania Produktu lub Produktu DEMO jako podstawy do tworzenia samodzielnie jak i przy udziale innych podmiotów (w tym wyłącznie przez inne podmioty na skutek przekazanych informacji przez Licencjobiorcę), innych narzędzi o tożsamych lub podobnych funkcjach i zastosowaniu do Produktów lub Produktów DEMO.

VII. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Warunki zawarcia i rozwiązania Umowy (stanowiącej również Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną) zostały szczegółowo określone w treści Umowy lub OWU.
 2. Zawarcie Umowy na DEMO (stanowiącej również Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną) wymaga uprzedniego zapoznania się i akceptacji Regulaminu oraz Polityki prywatności, podania adresu e-mail Usługobiorcy, ustawienia hasła i następuje z chwilą kliknięcia w link aktywacyjny udostępniony na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail.
 3. Umowa na DEMO jest zawierana na czas nieokreślony.
 4. Usługobiorca może rozwiązać Umowę na DEMO w każdym czasie, poprzez złożenie oświadczenia w formie e-mailowej na adres dok@iaml.com.pl albo na piśmie na adres: „Incaso Group” sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 20/70, 75-452 Koszalin, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia od daty złożenia dyspozycji rozwiązania Umowy na DEMO.
 5. Usługodawca, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy na DEMO może rozwiązać Umowę na DEMO w trybie natychmiastowym w przypadku:
  1. braku korzystania przez Usługobiorcę z Produktu DEMO przez okres 30 dni lub wykorzystania przez Usługobiorcę limitu zapytań ustalonego dla Skaner iAML DEMO;
  2. podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych lub należących do Osoby trzeciej danych;
  3. rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, za które może zostać uznane w szczególności naruszenie rozdz. IV ust. 8 lub rozdz. VI ust. 12 Regulaminu.

VIII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do zgłaszania reklamacji w przedmiocie korzystania z Usług na zasadach szczegółowo określonych w OWU.
 2. W przypadkach nieuregulowanych w OWU, zgłoszenia reklamacyjne w przedmiocie korzystania z Usług przyjmowane są w formie e-mailowej na adres pomoc@iaml.com.pl lub telefonicznie pod numerem tel.: (+48) 22 100 36 93 w Dni robocze w Godzinach roboczych.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  1. dane umożliwiające identyfikację Usługobiorcy oraz Użytkownika oraz dane kontaktowe, w szczególności
   imię i nazwisko lub nazwę (firmę) Usługobiorcy, imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do reprezentowania Usługobiorcy, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego,
  2. dokładny opis i powód reklamacji wraz ze szczegółowym opisem nieprawidłowości,
  3. żądanie związane z reklamacją.
 4. Usługodawca zastrzega prawo do nierozpatrywania reklamacji zgłoszonych z naruszeniem niniejszego rozdziału Regulaminu.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji, wysyłając odpowiedź na adres podany przez Użytkownika, chyba że wskaże on inny sposób na przesłanie odpowiedzi. Usługodawca w uzasadnionych przypadkach zastrzega możliwość wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji. W przypadku siły wyższej rozpatrywanie reklamacji zostanie zawieszone na czas równy okresowi działania siły wyższej powiększony o czas niezbędny do ewentualnego prawidłowego funkcjonowania Usługodawcy.
 6. Usługobiorca będący Konsumentem uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych trybów rozwiązywania sporów. Szczegółowe informacje z tym związane są dostępne na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.iaml.com.pl/polityka-prywatnosci.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Komunikacja pomiędzy Stronami jest prowadzona wyłącznie w języku polskim.
 2. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Jeżeli Umowa lub inne towarzyszące jej dokumenty (w tym OWU), zawierają odmienne postanowienia niż Regulamin, uznaje się za wiążące dla Stron warunki określone w Umowie lub innych towarzyszących jej dokumentach.
 4. W przypadku gdy Usługobiorca jest Konsumentem lub Quasikonsumentem, wówczas nie mają w stosunku do niego zastosowania te postanowienia Regulaminu, które zgodnie z art. 385-385 k.c. stanowią niedozwolone postanowienia umowne oraz które zostały lub mogłyby zostać zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 5. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności całego Regulaminu i nie ma wpływu na skuteczność pozostałych jego postanowień. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która – jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony pierwotnie ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie.
 6. Usługobiorca nie może bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Usługodawcy przenieść praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na Osobę trzecią ani ustanawiać praw na prawach wynikających z Regulaminu.
 7. Strony zobowiązują się dołożyć starań, aby wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług były rozwiązywane na drodze polubownej. Jeśli spór nie zostanie zakończony polubownie w terminie 1 (jednego) miesiąca wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie lub sąd wyższej instancji dla tego sądu, a Strony wyraźnie wyłączają inne sądy o właściwej jurysdykcji i sądownictwo polubowne.
 8. W związku z ciągłym rozwojem i zwiększaniem funkcjonalności dostarczanych Produktów Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany nazw Produktów przyjętych w Regulaminie, jak również dokonywania zmian w Umowie lub specyfikacjach Produktów. Przedmiotowe zmiany nie będą miały wpływu na pogorszenie działania Produktu, a będą miały na celu jego ulepszenie lub dokładniejszy opis dostępnych funkcjonalności Produktu (dopuszczalne są jedynie zmiany na „korzyść” Usługobiorcy). Zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie, nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają aneksu do Umowy.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

SZCZEGÓŁOWE WYMOGI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG 

SZCZEGÓŁOWE WYMOGI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG
1) Minimalne wymagania techniczne wymagane do korzystania przez Usługobiorcę lub Użytkownika z Usług świadczonych przez Usługodawcę, z wyłączeniem Systemu iAML to:

a. dostęp do komputera lub innego urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet o minimalnej prędkości przesyłu danych 5 Mbps na 5 Mbps;

b. posiadanie aktywnego adresu e-mail, wskazanego na potrzeby świadczonych Usług;

c. platforma sprzętowa z procesorem minimum Intel Core i3, pamięć operacyjna 2 GB RAM;

d. w przypadku korzystania przez Usługobiorcę lub Użytkownika z Usługi za pośrednictwem komputera wymagane są:

 • i. system Microsoft Windows lub Apple macOS lub Linux;
 • ii. przeglądarka Google Chrome lub Mozilla Firefox lub Safari lub Opera lub Microsoft Edge – w najnowszej edycji,
 • iii. włączona funkcja obsługi aplikacji wtyczek, włączona obsługa „Cookies”,
 • iv. aktywna i aktualna wtyczka, służąca do obsługi JavaScript,
 • v. rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu FHD;

e. w przypadku korzystania przez Usługobiorcę lub Użytkownika z Usług na urządzeniu mobilnym wymagane są:

 • i. system Android lub iOS – zaktualizowane do najnowszych wersji;
 • ii. włączona funkcja obsługi aplikacji;

f. oprogramowanie umożliwiające obsługę i edycję plików w formacie PDF (bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF można pobrać ze strony producenta – https://get.adobe.com/pl/reader/);

g. oprogramowanie umożliwiające obsługę plików skompresowanych (np. 7-ZIP lub WinRAR);

h. program obsługujący pliki o rozszerzeniu DOCX (np. Microsoft Office Word);

i. program obsługujący pliki o rozszerzeniu csv, xls (np. MS Excel).

2) Minimalne wymagania techniczne wymagane do korzystania przez Usługobiorcę lub Użytkownika z Systemu iAML to:

a. Stacja robocza

 • i. z serwerem MS SQL Express Editions:
ProcesorMin x86 1GHz, x64 1,4GHz rekomendowane 2,0GHz lub szybszy,  AMD
Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon EMT64, Intel Pentium IV EMT64 lub nowszy
Pamięć1GB lub więcej
Przestrzeń dyskowa2GB lub więcej
System operacyjnyWindows 7 SP1 lub wyższy
 • ii.     z serwerem MS SQL Standard Editions:
ProcesorMin x86 1GHz, x64 1,4GHz rekomendowane 2,0GHz lub szybszy,  AMD
Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon EMT64, Intel Pentium IV EMT64 lub nowszy
Pamięć2GB lub więcej
Przestrzeń dyskowa4GB lub więcej
System operacyjnyWindows 7 SP1 lub wyższy
 • iii. zainstalowany SQL Native Client 11.0

b. Serwer

 • i. z serwerem MS SQL Express Editions:
ProcesorMin x86 1,4GHz, x64 1,6GHz rekomendowane 2,0GHz lub szybszy,
AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon EMT64, Intel Pentium IV EMT64 lub
nowszy
Pamięć2GB lub więcej
Przestrzeń dyskowa4GB lub więcej
System operacyjnyWindows Server 2008 SP2 lub wyższy
 • ii. z serwerem MS SQL Standard Editions:
ProcesorMin x86 1,4GHz, x64 1,6GHz rekomendowane 2,0GHz lub szybszy,
AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon EMT64, Intel Pentium IV EMT64 lub
nowszy
Pamięć4GB lub więcej
Przestrzeń dyskowa8GB lub więcej
System operacyjnyWindows Server 2008 SP2 lub wyższy

c. Terminal serwer

 • i. z serwerem MS SQL Express Editions:
ProcesorMin x86 1,4GHz, x64 1,6GHz rekomendowane 2,0GHz lub szybszy,
AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon EMT64, Intel Pentium IV EMT64 lub
nowszy
Pamięć2GB lub więcej
Przestrzeń dyskowa4GB lub więcej
System operacyjnyWindows Server 2008 SP2 lub wyższy
 • ii. z serwerem MS SQL Standard Editions:
ProcesorMin x86 1,4GHz, x64 1,6GHz rekomendowane 2,0GHz lub szybszy,
AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon EMT64, Intel Pentium IV EMT64 lub
nowszy
Pamięć4GB lub więcej
Przestrzeń dyskowa8GB lub więcej
System operacyjnyWindows Server 2008 SP2 lub wyższy

d. łącze internetowe o minimalnej przepustowości 4 Mbps, dostęp do Internetu dla użytkowników Systemu iAML. Dostęp do Internetu może być poprzez proxy;

e. System iAML działa z bazą MS SQL 2014 (Express and Standard Editions). Możliwa współpraca z wyższymi wersjami;

f. dodatkowe oprogramowanie:

 • i. Adobe Acrobat Reader (lub inny program do plików pdf);
 • ii. .NET Framework – .NET 3.5 SP1 dla klienta, wersji Express Editions, .NET 4.0 dla
  wersji Standard Editions;
 • iii. Windows PowerShell 2.0.