Dotacja unijna - iAML

Dokument oceny ryzyka

Ustawa AML nakłada na instytucje obowiązane wymóg dokonywania identyfikacji i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Efektem przeprowadzonej analizy musi być dokument oceny ryzyka.

Proces identyfikacji i oceny powinien być dostosowany do rodzaju i charakteru instytucji obowiązanej pod względem czynników ryzyka, które jej dotyczą. Ocenę ryzyka należy sporządzać na podstawie procedury wewnętrznej oraz z uwzględnieniem czynników ryzyka związanych z:

 • klientami,
 • państwami i obszarami geograficznymi działania,
 • oferowanymi produktami i usługami,
 • realizowanymi rodzajami transakcji,
 • kanałami dostaw produktów, usług i poszczególnych rodzajów transakcji.

Aktualizacja oceny ryzyka

Aktualizacja oceny ryzyka jest wymagana od instytucji obowiązanych nie rzadziej niż raz na 2 lata. Powinna zostać dokonana, gdy zaistnieją wymienione niżej zdarzenia (o ile wpływają na poziom ryzyka instytucji obowiązanej) bądź podjęte przez instytucję obowiązaną działania ograniczające ryzyko AML są nieskuteczne:

 • obsługa nowego rodzaju klienta,
 • wprowadzenie nowej usługi, produktu lub rodzaju transakcji,
 • wprowadzenie nowych kanałów dostaw usług, produktów i rodzajów transakcji,
 • rozszerzenie geograficznego zakresu działalności instytucji obowiązanej.

Etapy identyfikacji i oceny ryzyka

Identyfikacja ryzyka AML

Etap I

Identyfikacja ryzyka

Identyfikacja klientów instytucji obowiązanej.

Identyfikacja państw lub obszarów geograficznych działania, czyli np. tych, z których pochodzi instytucja obowiązana, na terenie których prowadzi działalność, w których oferuje produkty, usługi i realizuje transakcje.

Identyfikacja produktów, usług i rodzajów transakcji oferowanych przez instytucję obowiązaną.

Analiza ryzyka AML

Etap II

Analiza ryzyka

Ustalenie poziomu ryzyka na podstawie m.in.:

 • prawdopodobieństwa wystąpienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu z uwzględnieniem rodzaju, stopnia trudności, poziomu złożoności, zainteresowania, dostępności oraz szybkości realizacji w kontekście danego produktu lub usługi,
 • umiejętności organów ścigania i organów nadzoru w kontekście ograniczenia ryzyka AML dla danego produktu lub usługi.
Ocena ryzyka AML

Etap III

Ocena ryzyka

Opracowanie schematu i procedur oceny ryzyka:

 • zdefiniowanie czynników ryzyka i nadanie im miar,
 • zebranie i weryfikacja danych,
 • określenie ryzyka inherentnego,
 • identyfikacja i połączenie wszystkich kontroli poprzez właściwe kategorie ryzyka,
 • wdrożenie mitygantów,
 • uwzględnienie całościowej punktacji właściwych ryzyk,
 • określenie poziomu ryzyka rezydualnego i ustalenie przez właściwy organ instytucji obowiązanej poziomu akceptacji ryzyka rezydualnego,
 • ustalenie wniosków z oceny ryzyka i ewentualnych planów naprawy.
Analiza ryzyka AML – System analityczny iAML

Analiza ryzyka AML

Analiza ryzyka obejmuje:

 • nazwę kategorii przypisywaną na podstawie ryzyka dotyczącego klientów, obszaru geograficznego działalności, produktów, usług, transakcji, kanałów dostaw i innych ryzyk,
 • opis pojedynczego ryzyka z uwzględnieniem kategorii, której dotyczy,
 • ocenę ryzyka inherentnego,
 • opis działań ograniczających dane ryzyko,
 • uwzględnienie i minimalizowanie czynników podwyższających ryzyko,
 • ocenę ryzyka rezydualnego.
Kategorie ryzyka AML – System analityczny iAML

Kategorie ryzyka AML

W ramach procesów identyfikacji i oceny ryzyka AML, które są związane z działalnością instytucji obowiązanej, zostają wyodrębnione 4 kategorie ryzyka:

 • niskie,
 • normalne,
 • podwyższone,
 • nieakceptowane.

Wyjątkiem są kantory stacjonarne, dla których wyodrębnione są 3 stopnie ryzyka:

 • normalne,
 • średnie,
 • wysokie.

Zaufali nam