Dotacja unijna - iAML

Dotacje unijne

„Opracowanie algorytmów analizujących bazy danych pod kątem ewaluacji ryzyka dokonywanych transakcji przez instytucje obowiązane w myśl Ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i przetestowanie ich w formie platformy”

Przedmiotem projektu jest opracowanie algorytmów analizujących bazy danych pod kątem ewaluacji ryzyka dokonywanych transakcji przez instytucje obowiązane w myśl Ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz raportowanie ryzykownych transakcji i podmiotów. Rezultat projektu to fizyczna postać opracowania w postaci platformy bazującej na opracowanym przez jednostkę naukową algorytmie.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP
Beneficjent: Incaso Group sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 484.521,60 zł

Wartość dofinansowania: 334.832,00 zł

Okres realizacji: wrzesień 2019 – lipiec 2020