Dotacja unijna - iAML

Mikrofirmy a przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Mikrofirmy a przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada obowiązki związane z AML między innymi na mikrofirmy i przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Małe instytucje obowiązane – podobnie jak pozostałe, większe podmioty gospodarcze – muszą przestrzegać szczegółowych i rozbudowanych wytycznych określonych przez ustawodawcę.

Biorąc pod uwagę niewielkie rozmiary mikrofirm, a także ich ograniczone możliwości czasowe i finansowe, kluczowe jest znalezienie optymalnego rozwiązania w obszarze AML – takiego, które pozwoli wypełnić obowiązki prawne, a przy tym nie sparaliżuje funkcjonowania firmy dodatkowymi procedurami, czynnościami oraz kosztami.

Właśnie z myślą o małych instytucjach obowiązanych powstał zestaw narzędzi iAML, na który składają się: szkolenia okresowewzór procedury wewnętrznejwzór oceny ryzyka i system analityczny obejmujący m.in. rejestr transakcji, analizę klientów oraz raportowanie do GIIF. Ten pakiet zawiera wszystko, czego potrzebuje mikrofirma w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Małe instytucje obowiązane

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 roku o konsumenckiej pożyczce lombardowej wprowadziła zmiany do ustawy AML, rozszerzając katalog instytucji obowiązanych o przedsiębiorców wykonujących działalność lombardową. Nowe przepisy weszły w życie 7 stycznia 2024 roku.

Lombardy zostały tym samym zobowiązane do wykonywania zadań z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W szczególności obejmuje to obowiązki takie jak: szkolenie z zakresu AML, stworzenie dokumentu oceny ryzyka, dokonywanie analizy transakcji i podmiotów, opracowanie i stosowanie procedury AML, a także raportowanie do GIIF transakcji ponadprogowych i podejrzanych. W wypełnieniu wszystkich tych obowiązków może pomóc zestaw narzędzi iAML dla lombardów!

Doradcy podatkowi oraz biegli rewidenci co prawda nie biorą bezpośredniego udziału w przeprowadzanych przez ich klientów transakcjach, ale wiedzą o ich przebiegu i charakterze. I to właśnie dlatego odgrywają znaczącą rolę w systemie wykrywania i informowania o podejrzanym procederze prania pieniędzy.

Z myślą o tej grupie zestaw narzędzi iAML został rozbudowany o moduł analizy klientów oraz o moduł analizy transakcji przez nich przeprowadzanych. Korzystanie z rozwiązania iAML pozwala więc nie tylko wywiązać się z obowiązku ustawowego, ale również zwiększyć ochronę finansową klientów.

Biura rachunkowe zajmujące się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, są zobowiązane m.in. do zgłaszania informacji o transakcjach podejrzanych.

W związku z tym, system iAML dla biur rachunkowych wykrywa potencjalne transakcje podejrzane na podstawie ustawionej matrycy ryzyka, a następnie umożliwia wygenerowanie pliku przeznaczonego do wysłania do GIIF. Niezbędne dane można wprowadzić do systemu przez import pliku JPK.

Kantory walut – zarówno stacjonarne, jak i elektroniczne – są podmiotami zobligowanymi ustawą AML m.in. do przeprowadzania analizy transakcji i klientów, a także do zgłaszania transakcji ponadprogowych. Jednym z powodów nałożenia na nie takiego obowiązku jest potencjalnie częstszy niż w przypadku innych podmiotów międzynarodowy charakter przeprowadzanych transakcji.

Obowiązki kantorów wynikające z ustawy to m. in.: odbycie szkolenia, wdrożenie procedury wewnętrznej i oceny ryzyka, a także prowadzenie analizy podmiotów i transakcji. iAML jest to więc produkt idealnie dopasowany do potrzeb tej grupy instytucji obowiązanych, ponieważ dostarcza narzędzi w każdym z tych aspektów.

Wg ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu instytucjami obowiązanymi są wszystkie instytucje płatnicze, oddziały unijnych instytucji płatniczych, biura usług płatniczych oraz ich agenci rozliczeniowi w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych.

Zobligowane są tym samym m.in. do przeprowadzania oceny ryzyka, ukończenia szkoleń dotyczących AML, analizowania wszystkich transakcji oraz wprowadzenia odpowiedniej procedury wewnętrznej. W tym wszystkim może im pomóc system iAML, który dostarcza narzędzi umożliwiających realizację wymogów ustawy AML.

Ze względu na częste wykorzystywanie stowarzyszeń i fundacji do finansowania działań terrorystycznych oraz z powodu swobodnego transferu dużych środków pieniężnych przez te podmioty, obydwie te grupy zostały określone w ustawie AML jako instytucje obowiązane.

Wykonywanie przez te podmioty transakcji gotówkowych w wysokości co najmniej kwoty ponadprogowej (10.000 euro) skutkuje nałożeniem na nie obowiązków ustawowych, w tym: stworzenia dokumentu oceny ryzyka, uczestnictwa w szkoleniu, wdrożenia procedury wewnętrznej oraz prowadzenia analizy. Ale wszystkie te działania mogą być sprawnie i szybko realizowane przy wykorzystaniu narzędzi iAML.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy przedsiębiorca staje się instytucją obowiązaną dopiero po spełnieniu warunku przyjęcia zapłaty za transakcje w gotówce co najmniej w wysokości kwoty progowej wskazanej w ustawie, czyli 10.000 euro.

W związku z przeprowadzeniem takich transakcji przedsiębiorca musi m.in. przygotować dokument oceny ryzyka, odbyć odpowiednie szkolenie, wdrożyć procedurę wewnętrzną oraz prowadzić analizę transakcji i raportowanie do GIIF transakcji ponadprogowych i podejrzanych. W realizacji wszystkich tych obowiązków przedsiębiorcy pomoże kompletny zestaw narzędzi iAML.

Ustawa włącza do grupy instytucji obowiązanych także część adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz prawników w zakresie, w jakim świadczą oni na rzecz swoich klientów pomoc prawną dotyczącą np. kupna lub sprzedaży nieruchomości lub przedsiębiorstwa, tworzenia bądź prowadzenia działalności lub zarządzania spółkami kapitałowymi albo trustami.

Osoby wykonujące zawody prawne i spełniające kryteria zakwalifikowania ich do instytucji obowiązanych są zobligowane m.in. do stworzenia dokumentu oceny ryzyka, udziału w szkoleniach AML, wdrożenia i stosowania procedur AML, a także raportowania transakcji progowych i podejrzanych. W spełnieniu tych obowiązków może im pomóc zestaw narzędzi iAML, który obejmuje wszystkie wymienione wyżej elementy.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie ogranicza listy instytucji obowiązanych do opisanych wcześniej grup. Do grona małych instytucji obowiązanych należą też m.in.: bukmacherzy, pośrednicy w sprzedaży nieruchomości, pośrednicy ubezpieczeniowi.

Mikrofirmy z każdej z tych grup również muszą wypełnić obowiązki ustawowe. A istotną pomocą będzie pakiet narzędzi iAML, na który składają się m.in.: wzór oceny ryzyka, szkolenie, wzór procedury wewnętrznej i rejestr transakcji z mechanizmem raportowania do GIIF.

Kompletny zestaw narzędzi AML dla mikrofirm

Szkolenia okresowe z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy

Szkolenie okresowe

Zdobądź wiedzę, uczestnicząc w szkoleniu

Opracowane pod kątem wymogów prawnych szkolenie z zakresu AML kończy się wygenerowaniem imiennego potwierdzenia ukończenia szkolenia. Szkolenie jest na bieżąco aktualizowane. Jest też zweryfikowane przez: certyfikowanego eksperta International Compliance Association, wyspecjalizowaną kancelarię prawną oraz praktyków i współtwórców ustawy AML.

Procedura wewnętrzna dotycząca przeciwdziałania praniu pieniędzy

Procedura wewnętrzna

Wprowadź odpowiednie zasady działania

Dopasowana do specyfiki każdej z grup instytucji obowiązanych procedura wewnętrzna jest jednym z obowiązków ustawowych nałożonych na przedsiębiorców, instytucje oraz firmy. Stanowi ona zapis konkretnych działań podejmowanych przez dany podmiot w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy. Należy ją dołączyć do podstawowej dokumentacji firmowej.

Ocena ryzyka AML dla małych firm i przedsiębiorstw

Ocena ryzyka, analizy i rejestry

Przeprowadzaj analizy ryzyka, podmiotów i transakcji

System iAML wspomaga przeprowadzenie oceny ryzyka oraz automatycznie analizuje podmioty i transakcje. Prowadzi rejestry i generuje raporty GIIF. Importuje dane z programów księgowych z zastosowaniem struktury plików JPK oraz plików w formacie xls, xlsx i csv. Jest dostosowany do potrzeb wszystkich instytucji obowiązanych, w tym biur rachunkowych.

Aktualizacje i wsparcie z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy

Aktualizacje i wsparcie

Bądź na bieżąco i korzystaj z pomocy ekspertów AML

Wdrożenie rozwiązania iAML jest proste i szybkie, a aktualizacje związane ze zmianami prawnymi są integralną częścią programu i szkolenia. Dla podmiotów, które poznają tematykę przeciwdziałania praniu pieniędzy, te nowe zagadnienia mogą generować wątpliwości. Dlatego nasi eksperci udzielają wsparcia od strony technicznej na etapie wdrażania zestawu narzędzi iAML.

Kluczowe korzyści z zastosowania narzędzi iAML

  • Szybkie, skuteczne, kompleksowe i niedrogie rozwiązanie w obszarze AML.
  • Zgodność z aktualną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  • Minimalizacja ryzyka nałożenia kar przez instytucję nadzorującą.
  • Wypełnienie wszystkich obowiązków ustawowych nałożonych na mikro instytucje obowiązane.
  • Udokumentowane wypełnienie obowiązków ustawowych na potrzeby kontroli.
  • Minimalizacja ryzyka błędu ludzkiego przy wypełnianiu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
  • Przyspieszenie procesów i obniżenie kosztów dzięki kompleksowości rozwiązania (spójne pokrycie 4 obszarów: szkolenie, ocena ryzyka, procedura, program).
  • Ograniczenie ryzyka reputacyjnego związanego z wypełnianiem obowiązków dotyczących AML.
  • Stałe wsparcie online przy wypełnianiu obowiązków w zakresie AML.

Zaufało nam już 600+ instytucji obowiązanych

System iAML spełnia oczekiwania Towarowej Giełdy Energii S.A., w szczególności doceniamy jego aktualność i funkcjonalność. System zapewnia nam dostęp do danych niezbędnych do realizacji założonych celów oraz pozwala na bieżącą analizę podmiotów, jak również umożliwia przeprowadzanie okresowego monitoringu wraz z generowaniem raportów. Dzięki korzystaniu z Systemu iAML realnie zwiększamy bezpieczeństwo naszej firmy.

Renata Faber

Dyrektor Biura Compliance i Ryzyka, TOWAROWA GIEŁDA ENERGII S.A.

Skaner iAML stanowi dla nas narzędzie istotnie wspierające proces analizy i weryfikacji osób posiadających status PEP i bliskich współpracowników PEP. Dzięki niemu możemy znacząco usprawnić naszą pracę, oszczędzamy czas i minimalizujemy ryzyko błędu ludzkiego. Niewątpliwą zaletą Skanera iAML jest jego kompleksowość. W jednym miejscu mamy dostęp do wszystkich potrzebnych baz […]. W Listach Restrykcyjnych iAML bardzo doceniamy również to, że są one na bieżąco aktualizowane. Mamy więc pewność, że weryfikacja jest rzetelna i wiarygodna.

Radosław Matys

Członek Zarządu, INSIGNIS TFI S.A.

Polecamy Incaso Group Sp. z o.o. jako partnera wspomagającego wypełnienie obowiązków ustawowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie dostarczania list PEP oraz list sankcyjnych wraz z rozwiązaniem informatycznym w tym zakresie.

Tomasz Imbiorowski

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Ryzyka Operacyjnego, BANK POCZTOWY S.A.

Potwierdzam, że „Incaso Group” sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie świadczy na rzecz Allegro Pay Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu usługi polegające na udostępnianiu list osób, wobec których należy stosować szczególne środki ograniczające, osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, osób znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne oraz członków rodzin osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne. Listy te są dostarczane za pośrednictwem plików z danymi. Usługi na rzecz Allegro Pay sp. z o.o. w powyższym zakresie są realizowane od lutego 2022 roku i współpraca będzie kontynuowana.

Marcin Góra

AML Officer, Allegro Pay sp. z o.o.

Dzięki stałemu dostępowi do Skanera iAML proces weryfikacji klientów z podwyższonym ryzykiem stał się znacznie prostszy. Aplikacja udostępniona przez Incaso Group Sp. z o.o. stanowi wsparcie dla Towarzystwa również w procesie weryfikacji beneficjentów rzeczywistych podmiotów, z którymi współpracujemy. Z punktu widzenia Towarzystwa Skaner iAML znacząco wpływa na oszczędność czasu naszych pracowników zajmujących się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Anna Chojnowska-Kościołek

Kierująca Zespołem Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Incaso Group Sp. z o.o. zapewnia dostęp do serwisu on-line umożliwiającego w jednym miejscu weryfikację kontrahentów na listach sankcyjnych różnych krajów oraz organizacji (m.in. na tzw. skonsolidowanej liście sankcyjnej UE, liście sankcyjnej ONZ oraz polskiej liście sankcyjnej). Wyżej wymienione usługi są świadczone w sposób ciągły i w znaczny sposób ułatwiają weryfikację kontrahentów.

Dyrektor Wykonawczy ds. Compliance i Bezpieczeństwa

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

Skaner iAML to w naszej opinii bardzo dobre rozwiązanie wspierające działania z obszaru AML. Umożliwia szybkie i kompleksowe sprawdzanie podmiotów (m.in. na listach PEP, RCA, KNF, listach sankcyjnych, CRBR). Wszystko odbywa się online, w jednym miejscu, w dogodnym czasie.

Andrzej Płachta

Członek Zarządu, Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Narodowy Fundusz Gwarancyjny dokonuje weryfikacji Klientów, korzystając z list restrykcyjnych iAML udostępnianych przez firmę Incaso Group. Zdecydowaliśmy się na rozwiązanie iAML, ponieważ mogliśmy je zintegrować przez API z innymi systemami, z których korzystamy, a w razie potrzeby możemy też wykorzystywać je online, przez przeglądarkę internetową. Zwiększa to naszą elastyczność i szybkość działania, zapewniając jednocześnie stały dostęp do rzetelnych, zweryfikowanych i aktualnych danych. Listy restrykcyjne iAML to bardzo dobre rozwiązanie, które z pełnym przekonaniem polecamy instytucjom obowiązanym!

Narodowy Fundusz Gwarancyjny S.A.

Marka Bocian Pożyczki, której właścicielem jest firma Everest Finanse S.A., wykorzystuje listy sankcyjne udostępniane przez Incaso Group Sp. z o.o. Listy sankcyjne otrzymujemy w postaci plików, które mogliśmy łatwo zaimplementować w naszych wewnętrznych systemach. Listy od Incaso Group Sp. z o.o. są na bieżąco aktualizowane, co powoduje, że mamy pewność dostępu do rzetelnych informacji. Serdecznie dziękujemy za Państwa wsparcie i bardzo doceniamy Państwa profesjonalizm!

Andrzej Dworczak

Wiceprezes Zarządu, Everest Finanse S.A.

Nasi pracownicy wzięli udział w szkoleniu stacjonarnym przygotowanym przez Incaso Group, uwzględniającym specyfikę funkcjonowania działalności bukmacherskiej. […] Zespół Incaso Group zorganizował szkolenie w sposób bardzo profesjonalny. Szkolenie szczegółowo wyjaśniło nam wszelkie istotne kwestie związane z AML, a przy tym było niezwykle praktyczne i skupiało się na aspektach ważnych w codziennej pracy instytucji obowiązanej. Polecamy je wszystkim osobom zaangażowanym w realizację procesów AML.

Paweł Majewski

Prezes Zarządu, forBET Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o.

Ważnym elementem przeszukiwania baz [AML] jest spójność i aktualność danych, które są atrybutem list iAML dostarczanych przez Incaso Group. Współpraca, poziom dostępności usług i serwis jest na bardzo wysokim poziomie. Polecamy Incaso Group jako rzetelnego partnera.

Robert Gowin

Członek Zarządu, UNUM ŻYCIE TUiR S.A.

HAHN+KOLB Polska Sp. z o.o. korzysta ze Skanera iAML autorstwa Incaso Group. Narzędzie to spełnia wszystkie pokładane w nim oczekiwania. Pozwala w jednym miejscu kompleksowo weryfikować podmioty. Jest na bieżąco aktualizowane w razie zmian np. na listach KNF, PEP czy sankcyjnych. Nie wymaga dodatkowego oprogramowania ani kompetencji technicznych. Zapewnia dostęp online 24/7. Jest bezpieczne, szybkie i łatwe w obsłudze. Dzięki temu rozwiązaniu w HAHN+KOLB możemy rzetelnie wypełnić obowiązki prawne w obszarze weryfikacji podmiotów. Serdecznie dziękujemy całemu zespołowi Incaso Group za wsparcie i profesjonalizm!

Julia Stępczak

Logistic Manager, Hahn+Kolb Polska Sp. z o.o.

Dostarczone narzędzie […] pozwoliło nam udoskonalić dotychczasowe mechanizmy oraz zapewnia pełną zgodność z regulacjami w tym zakresie. Incaso wykazało się zrozumieniem i elastycznością przy dostosowywaniu funkcjonalności narzędzia do naszych potrzeb oraz rozmiaru działalności. Z pełnym zaufaniem polecam Incaso jako rzetelne wsparcie przy zagadnieniach zgodności z regulacjami przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zdzisław Kostrubała

Członek Zarządu, STS S.A.

Nasze Towarzystwo wykorzystuje Listy Restrykcyjne autorstwa Incaso Group (PEP, sankcyjne, KNF, PKD, GEO), udostępniane poprzez Skaner iAML. Dostarczane listy wyróżniają się wysoką jakością danych, zgodnością z przepisami RODO, a także ich codzienną aktualizacją. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy. Incaso Group dysponuje profesjonalnym serwisem, jest elastyczne cenowo, a dostarczone narzędzia spełniają wszystkie nasze oczekiwania.

Marzena Skowrońska

Specjalista ds. AML, WHITE BERG TFI S.A.

Dzięki nawiązanej współpracy podnieśliśmy jakość wykonywania obowiązków AML, a także zredukowaliśmy związane z nimi koszty. Jesteśmy bardzo zadowoleni z trwającej współpracy z Incaso Group, ich kompetencji, zapewnionych narzędzi i baz danych oraz zrozumienia i zaspokojenia naszych potrzeb.

Marcin Kopyś

Prezes Zarządu, FENIGE SP. Z O.O.

Chcąc dokonywać rzetelnej weryfikacji klientów, w YetiPay korzystamy z list restrykcyjnych iAML od Incaso Group, które zostały zintegrowane z naszymi systemami przez API. Takie rozwiązanie znacząco usprawnia i przyspiesza sprawdzanie podmiotów m.in. na listach PEP i listach sankcyjnych. Cały proces został zautomatyzowany, co nie tylko oszczędza nasz czas, ale też poprawia jakość weryfikacji oraz minimalizuje ryzyko błędu ludzkiego. Integracja przebiegła bardzo szybko i sprawnie, a na co dzień możemy ponadto liczyć na wsparcie w razie potrzeby, czym firma Incaso Group udowadnia swój profesjonalizm i wysoki poziom obsługi.

Piotr Kurczewski

Prezes Zarządu, YetiPay Sp. z o.o.

Wykorzystujemy narzędzia iAML, które dostarcza nam Incaso Group. Listy Restrykcyjne iAML zawierające m.in. listy PEP, listy sankcyjne, listy ostrzeżeń KNF od Incaso Group są jednym z podstawowych elementów AML w naszej firmie. Doceniamy narzędzia iAML za wysoką jakość danych, łatwość integracji, rozsądny koszt, a zespół Incaso Group za profesjonalną obsługę, elastyczność i wsparcie.

Joanna Siecińska

Dyrektor ds. Operacyjnych, SMARTNEY SP. Z O.O.

Dostarczone wsparcie, rozwiązania oraz narzędzia spełniają w 100% nasze oczekiwania. Zarówno doradztwo, jak i obsługa są na najwyższym poziomie. Model współpracy dopasowany do faktycznych potrzeb, co cenimy najbardziej. Współpracę z Incaso Group możemy polecić wszystkim, którzy szukają profesjonalnego partnera biznesowego oferującego rozwiązania prawne i informatyczne na bardzo wysokim poziomie.

Igor Rusinowski

Prezes Zarządu, UNILINK S.A.

Od 2019 roku z satysfakcją korzystamy z narzędzi Incaso Group. Poza wsparciem od strony informatycznej otrzymaliśmy w Incaso również pomoc prawną, techniczną w zakresie tworzenia niezbędnej dokumentacji, zaś cały nasz zespół został przeszkolony w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Rekomendujemy Incaso jako partnera biznesowego godnego zaufania i liczymy na wieloletnią współpracę.

Jacek Krawczyk

Prezes Zarządu, CROSS LOAN S.A.

Wspólnie z Incaso Group Sp. z o.o. mogliśmy przyspieszyć procesy weryfikacji Klientów oraz transakcji, zapewniając jeszcze lepszą i sprawniejszą obsługę. Szczególnie doceniamy elastyczność we wdrażaniu nowych rozwiązań i udostępnianiu spersonalizowanych narzędzi.

Aleksandra Kalitan

Compliance Officer, Leaselink Sp. z o.o.

Skaner iAML umożliwia nam dokonywanie rzetelnej weryfikacji podmiotów, a przez to zwiększa bezpieczeństwo finansowe naszej firmy i naszych klientów. Aplikacja ta pozwala nam ponadto znacząco przyspieszyć realizację obowiązków AML dzięki skupieniu wszystkich niezbędnych list w jednym narzędziu. Zespół Incaso zapewnia stałe wsparcie oraz wykazuje się pełnym profesjonalizmem. Z pełnym przekonaniem polecamy Skaner iAML oraz współpracę z Incaso Group!

Michał Stanek

Prezes Zarządu, Q Value S.A.

Spółka RGB Elektronika dokonuje weryfikacji klientów, korzystając z list restrykcyjnych iAML od firmy Incaso Group. W ramach tego rozwiązania możemy korzystać zarówno z wersji online (tj. weryfikacji przez przeglądarkę internetową) oraz z udostępnianych nam do pobrania plików całościowych i przyrostowych, które zawierają codzienne aktualizacje. Połączenie tych dwóch form dostępu powoduje, że używanie list restrykcyjnych iAML jest niezwykle wygodne, zapewniając nam również elastyczność i szybkość. Sięgając po to rozwiązanie, mamy pewność, że wszystkie używane przez nas dane są aktualne i rzetelne, a tym samym nasze działania spełniają obowiązujące nas regulacje prawne. Z pełnym przekonaniem polecamy listy restrykcyjne iAML wszystkim instytucjom obowiązanym!

Artur Puchała

Koordynator ds. wdrożeń, RGB Elektronika Sp. z o.o. Sp. k.

Zwiększ bezpieczeństwo, usprawnij procedury i obniż koszt

Oszczędź czas i pieniądze dzięki gotowemu rozwiązaniu dla małych instytucji obowiązanych

Wypełnij wszystkie obowiązki ustawy AML bez zbędnych obciążeń organizacyjnych i finansowych

Zamów bezpłatną konsultację i ofertę

Zaufali nam