Dotacja unijna - iAML

Kompletna lista ostrzeżeń publicznych KNF

Baza dostępna w systemie iAML jest opracowywana na podstawie listy ostrzeżeń publicznych KNF. Obejmuje ponad 400 pozycji i jest codziennie aktualizowana przez pobieranie listy z oficjalnej strony Komisji Nadzoru Finansowego oraz jej weryfikację przez administratorów danych.

Komisja Nadzoru Finansowego monitoruje działalność przedsiębiorców pod kątem ewentualnych naruszeń przepisów prawa. W swoich analizach uwzględnia m.in. sygnały otrzymywane od innych urzędów oraz podmiotów prywatnych.

Celem listy ostrzeżeń KNF jest zaalarmowanie klientów i kontrahentów podmiotu, który się na niej znajduje, o konieczności zachowania większej ostrożności w kontaktach z danym podmiotem (np. w razie podpisywania umowy).

Podstawa prawna wpisania podmiotu na listę ostrzeżeń KNF

 • Art. 215 i art. 216 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa bezprawnego używania nazw zastrzeżonych ustaw i prowadzenie działalności bez zezwolenia).
 • Art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF).
 • Art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).
 • Art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (wykonywanie działalności bez wpisu do rejestru agentów firm inwestycyjnych).
 • Art. 287 i art. 290–296 ustawy o funduszach inwestycyjnych.
 • Art. 99 i art. 99a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego / memorandum informacyjnego / dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków).
 • Art. 56a i art. 57 ustawy o giełdach towarowych (prowadzenie giełd towarowych bez zezwolenia).
 • Art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (przed 1 stycznia 2016 r. – art. 225 ustawy o działalności ubezpieczeniowej; wykonywanie czynności ubezpieczeniowych lub działalności reasekuracyjnej bez zezwolenia).
 • Art. 89 i art. 90 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.
 • Art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych.
 • Art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.
 • Art. 47 i art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym (nieuprawnione wykonywanie działalności agencyjnej, czynności agenta ubezpieczeniowego oraz prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie reasekuracji bez wymaganego zezwolenia).
 • Art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych (nieuprawniona działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub wydawania pieniądza elektronicznego).
 • Art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.
 • Informacje o postępowaniach karnych prowadzonych z urzędu lub w wyniku zawiadomienia złożonego przez podmiot inny niż KNF, w przypadku których Przewodniczący KNF skorzystał z uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.

Wygodne i szybkie sprawdzanie na liście ostrzeżeń KNF

Aplikacja webowa – Lista ostrzeżeń KNF – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Aplikacja webowa

Dostęp online, bez instalowania i konfiguracji

Dostęp do listy ostrzeżeń KNF przez przeglądarki internetowe to idealne rozwiązanie dla małych i średnich instytucji obowiązanych. Dane można przeszukiwać online, a wyniki zapisywać w formie plików pdf. Bazę można pobrać w formie pliku w formacie json. Rozwiązanie to jest dostępne w j. polskim i angielskim.

Interfejs API – Lista ostrzeżeń KNF – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Interfejsy API

Wszystkie dane dostępne w jednym miejscu

Dzięki rozwiązaniom API, listę ostrzeżeń KNF można łatwo zintegrować z innymi systemami wykorzystywanymi przez firmę klienta. Użytkownik dzięki temu oszczędza czas, korzystając z jednego narzędzia, które łączy jego własne systemy z platformą list restrykcyjnych iAML.

Zaufali nam