Dotacja unijna - iAML

Listy PEP i bliskich współpracowników PEP

Status PEP (Politically Exposed Persons) mają osoby, które zajmują eksponowane stanowiska polityczne albo pełnią znaczące funkcje publiczne.

Status RCA (Relatives and Close Associates) mają zaś członkowie rodzin oraz osoby znane jako bliscy współpracownicy osób o statusie PEP.

Lista PEP polskich i zagranicznych oraz lista bliskich współpracowników PEP przygotowywane przez iAML zawierają aktualne, zweryfikowane profile osób posiadających status PEP i bliskich współpracowników PEP, które zostały wymienione w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Relacje z tym kręgiem osób wymagają zastosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego przez instytucje obowiązane.

Baza PEP

 • Szefowie państw, szefowie rządów, ministrowie, wiceministrowie, sekretarze stanu, podsekretarze stanu, w tym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów i wiceprezes Rady Ministrów.
 • Członkowie parlamentów lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłowie i senatorowie.
 • Członkowie organów zarządzających partii politycznych.
 • Członkowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziowie Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziowie sądów apelacyjnych.
 • Członkowie trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezes oraz członkowie Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
 • Ambasadorowie, chargés d’affaires oraz wyżsi oficerowie sił zbrojnych.
 • Członkowie organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorzy przedsiębiorstw państwowych oraz członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych.
 • Dyrektorzy, zastępcy dyrektorów oraz członkowie organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach.
 • Dyrektorzy generalni w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorzy generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierownicy urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

Baza bliskich współpracowników PEP

 • Osoby fizyczne będące wspólnie z PEP beneficjentami rzeczywistymi trustów, osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a także będące beneficjentami rzeczywistymi samodzielnie w tego rodzaju podmiotach, co do których wiadomo, że zostały utworzone po to, aby PEP odnosił z nich faktyczne korzyści.
 • Osoby fizyczne utrzymujące z PEP bliskie stosunki związane z działalnością gospodarczą.

Codziennie aktualizowane dane
z oficjalnych stron źródłowych

Baza PEP i bliskich współpracowników PEP od iAML jest aktualizowana codziennie w dni robocze. Dane są pobierane automatycznie z obszernej bazy stron źródłowych. Wszystkie zmiany są weryfikowane ręcznie przez administratorów bazy. Listy zawierają informacje o osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne i osobach znanych jako bliscy współpracownicy PEP:

 • imię i nazwisko,
 • podstawa uznania za PEP i bliskich współpracowników PEP,
 • w przypadku bliskich współpracowników PEP: powiązanie z PEP,
 • obowiązek bycia PEP,
 • funkcja / obejmowane stanowisko,
 • organizacja i tytuł w organizacji,
 • data i miejsce urodzenia,
 • numer PESEL,
 • obywatelstwo,
 • płeć,
 • informacje rozszerzone (opcjonalnie).

Weryfikacja wg preferencji i potrzeb
z opcją integracji z własnymi systemami

Lista PEP – Aplikacja webowa bazy PEP – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Aplikacja webowa

Bez instalowania i konfiguracji

Dostęp do bazy PEP i bliskich współpracowników PEP przez przeglądarki internetowe to idealnie rozwiązanie dla małych i średnich podmiotów obowiązanych. Skorzystają z niego także użytkownicy, którzy nie posiadają wiedzy technicznej. Dane można przeszukiwać online, a wyniki zapisywać w formie plików pdf na potrzeby archiwizacji.

Lista PEP – Pliki bazy danych PEP – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Pliki

Baza wraz z plikami przyrostowymi

listy PEP i bliskich współpracowników PEP na platformie iAML można korzystać, ściągając całą bazową listę oraz jej codzienne aktualizacje w plikach json, xls, xml, csv. Korzystanie z tych najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych formatów pozwala łatwo zintegrować listę od iAML z własnymi bazami danych.

Lista PEP – Interfejs API bazy PEP – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Interfejsy API

Wszystkie dane w jednym miejscu

Dzięki rozwiązaniom API udostępnionym na platformie iAML, bazy PEP i bliskich współpracowników PEP można łatwo zintegrować z innymi systemami bez potrzeby ich modyfikacji. Użytkownicy mogą uzyskać dane o PEP i bliskich współpracownikach PEP w odpowiedzi na zapytanie i/lub w formie plików z całą bazą i codzienną aktualizacją w formatach json, xls, xml, csv.

Lista PEP i bliskich współpracowników PEP zgodna z ustawą AML

 • Minimalizacja ryzyka – Pewność działalności zgodnej z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Uproszczenie procesów i natychmiastowy dostęp do wiarygodnych danych to także mniejszy koszt zapewnienia zgodności z ustawą AML.
 • Wiarygodne potwierdzenie statusu – Weryfikacja na liście PEP od iAML umożliwia szybkie i łatwe rozpoznanie zarówno osób o statusie PEP, jak i osób o statusie bliskich współpracowników PEP.
 • Dane z wielu źródeł w jednym miejscu – Dane z baz komercyjnych i bezpłatnych, polskich i zagranicznych. Bez subskrybowania i sprawdzania wielu uzupełniających się baz, w tym drogich zagranicznych zestawień.
 • Stały dostęp do danych i archiwum – Bez ponoszenia dodatkowych kosztów, dzięki przechowywaniu danych w systemie iAML oraz tworzeniu regularnych kopii zapasowych przez dostawcę rozwiązania.
 • Automatyzacja procesów dzięki połączeniu listy PEP z systemem iAML – Po automatycznej identyfikacji PEP użytkownik otrzymuje alert i może przekazać klientowi oświadczenie PEP będące elementem pakietu iAML.

Lista PEP i bliskich współpracowników PEP zgodna z regulacjami prawnymi

iAML realizuje obowiązek informacyjny obejmujący zasady przetwarzania danych osobowych do celów tworzenia bazy wspomagającej wypełnianie przez instytucje obowiązane obowiązków AML. Spełniony jest tym samym obowiązek prawny wynikający z RODO, m.in. w związku z ustawą o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Dzięki temu umowa na dostawę bazy PEP i bliskich współpracowników PEP jest bezpieczna z perspektywy RODO.


Zobacz obowiązek informacyjny wobec PEP i bliskich współpracowników PEP

Klienci