Dotacja unijna - iAML

Rejestr beneficjentów rzeczywistych

Instytucje obowiązane są zobligowane ustawą AML m.in. do identyfikowania beneficjentów rzeczywistych swoich klientów, dostawców i partnerów, a następnie do zastosowania wobec nich odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego.

Beneficjentami rzeczywistymi są osoby fizyczne, które sprawują pośrednio albo bezpośrednio kontrolę nad podmiotem, osobą albo osobami, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest realizowana transakcja okazjonalna.

Instytucje obowiązane mogą wypełnić swoje obowiązki w tym zakresie, korzystając z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) lub innych systemów, takich jak listy restrykcyjne iAML, które korzystają z danych publikowanych w CRBR.

Rejestr zawiera dane o podmiotach:

 • Spółki jawne
 • Spółki komandytowe
 • Spółki komandytowo-akcyjne
 • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Proste spółki akcyjne
 • Spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
 • Trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium RP w imieniu lub na rzecz trustu
 • Spółki partnerskie
 • Europejskie zgrupowania interesów gospodarczych
 • Spółki europejskie
 • Spółdzielnie
 • Spółdzielnie europejskie
 • Stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS
 • Fundacje

Dane beneficjentów rzeczywistych to:

 • Imiona i nazwisko
 • PESEL
 • Obywatelstwo
 • Podmiot
 • NIP

Wygodny dostęp do aktualnych danych

Aplikacja webowa – Rejestr beneficjentów rzeczywistych – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Aplikacja webowa

Dostęp online, bez instalowania i konfiguracji

Korzystanie z rejestru beneficjentów rzeczywistych przez przeglądarki internetowe to rozwiązanie szybkie i wygodne. Dane można przeszukiwać online, a wyniki zapisywać w plikach pdf. Rozwiązanie to jest dostępne w j. polskim i angielskim.

Interfejs API – Rejestr beneficjentów rzeczywistych – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Interfejsy API

Wszystkie dane dostępne w jednym miejscu

Wykorzystując rozwiązania API, rejestr beneficjentów rzeczywistych można łatwo zintegrować z własnymi systemami i przez to oszczędzić czas poświęcany dotychczas na wprowadzanie i weryfikację danych.

Zaufali nam