Dotacja unijna - iAML

Polityka prywatności i plików cookies

Twoje zaufanie jest dla nas bardzo ważne. Dokument, który w tej chwili czytasz, opisuje zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Nieustannie dbamy o zapewnienie jak najwyższego standardu ochrony prywatności, dlatego zobowiązujemy się do przestrzegania zarówno niniejszej polityki, jak i wszystkich wymogów prawnych związanych z ochroną Twoich danych osobowych.

Polityka jest skierowana do:

 • klientów i kontrahentów „Incaso Group” Sp. z o.o., a także pracowników, współpracowników oraz przedstawicieli podmiotów zaangażowanych do realizacji umowy z „Incaso Group” Sp. z o.o.,
 • osób odwiedzających naszą stronę internetową.

 

1. Definicje

Administrator, „my”, „nas”, „naszych”, „Incaso Group”„Incaso Group” Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-452), ul. Jana Pawła II nr 20 lok. 70, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000503873, NIP: 6692521160.
Dane osoboweZgodnie z RODO – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Polityka Niniejsza polityka prywatności i plików cookies.
RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
StronaNasza strona internetowa pod adresem: www.iaml.com.pl.

 

2. Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest „Incaso Group” Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-452), ul. Jana Pawła II nr 20 lok. 70, KRS: 0000503873. Kontakt z nami jest możliwy:

 • w formie pisemnej – na nasz adres wskazany powyżej,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem e-mail: rodo@iaml.com.pl,
 • telefonicznie – pod numerem telefonu (+48) 22 100 36 93.


3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy:

 • w formie pisemnej – na nasz adres wskazany powyżej,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem e-mail: rodo@iaml.com.pl,
 • telefonicznie pod numerem: (+48) 22 100 36 93.


4. Cele i podstawy prawne przetwarzania
danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach.

Jeśli jesteś naszym klientem, kontrahentem lub pracownikiem, współpracownikiem czy przedstawicielem naszego klienta lub kontrahenta wyznaczonym do realizacji z nami umowy:

Cel przetwarzania Twoich danych osobowychPodstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych
Jeśli jesteś naszym klientem lub kontrahentem:

 • podjęcie na Twoje żądanie działań niezbędnych przed zawarciem umowy (w tym o świadczenie usług drogą elektroniczną)
 • wykonanie umowy (w tym o świadczenie usług drogą elektroniczną)
Jeśli jesteś naszym klientem lub kontrahentem:

 • niezbędność przetwarzania Twoich danych osobowych do wykonania umowy (w tym o świadczenie usług drogą elektroniczną) lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ww. umów w zakresie, w jakim Ciebie dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
Jeśli jesteś naszym klientem lub kontrahentem:

 • realizacja nałożonych na nas obowiązków prawnych (np. prowadzenie rozliczeń księgowych związanych z obsługą umowy)
Jeśli jesteś naszym klientem lub kontrahentem:

 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z umową (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
Jeśli jesteś pracownikiem, współpracownikiem lub przedstawicielem naszego klienta lub kontrahenta wyznaczonym do realizacji z nami umowy:

 • realizacja i wykonanie umowy (w tym o świadczenie usług drogą elektroniczną), w tym utrzymywanie kontaktów służbowych w związku z ww. umowami
 • realizacja i wykonywanie umowy (w tym o świadczenie usług drogą elektroniczną) z Twoim zleceniodawcą lub pracodawcą
Jeśli jesteś pracownikiem, współpracownikiem lub przedstawicielem naszego klienta lub kontrahenta wyznaczonym do realizacji z nami umowy:

 • Twoje dane przetwarzamy na podstawie prawnie realizowanych przez nas interesów polegających na prawidłowym wykonaniu umów z Twoim pracodawcą/zleceniodawcą oraz utrzymywania bieżących kontaktów służbowych i właściwej komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 • prowadzenie wewnętrznych analiz
 • zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego
 • stosowanie systemów kontroli wewnętrznej
 • dochodzenie i obrona swoich praw przed roszczeniami oraz w postępowaniach sądowych i pozasądowych
 • podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych wynika z naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na dbałości o wysoką jakość świadczonych przez nas usług oraz naszym prawem do dochodzenia i obrony swoich praw przed roszczeniami oraz w postępowaniach sądowych i pozasądowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Jeśli Twoje dane osobowe zostały zebrane bezpośrednio od Ciebie – podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić utrzymywanie kontaktu z Tobą, a także nawiązanie lub utrzymywanie relacji biznesowej.

W przypadku prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych i promocyjnych:

Jeśli przedstawiamy Ci naszą ofertę telefonicznie lub drogą elektroniczną, to oznacza, że wyraziłeś wcześniej zgodę na jej zaprezentowanie. Nigdy nie przesyłamy oferty w powyższy sposób, jeśli nie posiadamy odpowiedniej zgody marketingowej.

Cel przetwarzania Twoich danych osobowychPodstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prowadzenie sprzedaży i marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług
 • realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci sprzedaży i marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Jeśli Twoje dane osobowe zostały zebrane bezpośrednio od Ciebie – podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może  uniemożliwić otrzymanie przez Ciebie naszej oferty.

Jeśli odwiedzasz naszą Stronę:

Cel przetwarzania Twoich danych osobowychPodstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych
 • umożliwienie korzystania ze Strony w sposób najbardziej efektywny
 • zapewnienie bezpieczeństwa korzystania ze Strony
 • doskonalenie naszej Strony
 • podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych wynika z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.

 

5. Zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych 

Jeśli jesteś naszym klientem, kontrahentem lub pracownikiem, współpracownikiem czy przedstawicielem naszego klienta lub kontrahenta wyznaczonym do realizacji z nami umowy, kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych mogą obejmować:

 • dane identyfikacyjne (m.in. imiona i nazwiska),
 • dane kontaktowe (m.in. adres e-mail, numer telefonu),
 • dane o pełnionej funkcji (stanowisko służbowe, oznaczenie pełnionej funkcji, miejsce pełnienia funkcji/zajmowania stanowiska, oznaczenie podmiotu, w którym osoba pracuje),
 • inne dane ujawnione Administratorowi danych do kontaktów służbowych i relacji biznesowych.

W zależności od tego, na jaki kanał kontaktu marketingowego wyraziłeś zgodę i jaki zakres danych osobowych udostępniłeś nam w tym celu, w przypadku prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych i promocyjnych, kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych mogą obejmować:

 • dane identyfikacyjne (m.in. imiona i nazwiska),
 • dane kontaktowe (m.in. adres e-mail, numer telefonu),
 • dane o pełnionej funkcji (stanowisko służbowe, oznaczenie pełnionej funkcji, miejsce pełnienia funkcji/zajmowania stanowiska, oznaczenie podmiotu, w którym osoba pracuje),
 • inne dane ujawnione Administratorowi danych do kontaktów służbowych i relacji biznesowych.

Jeśli odwiedzasz naszą Stronę, możemy zbierać następujące dane dotyczące Twojej aktywności:

 • skrócony adres IP,
 • ustawienia strefy czasowej,
 • czas i miejsca odwiedzin Strony,
 • typ i wersja systemu operacyjnego, z jakiego korzystasz,
 • rodzaj przeglądarki internetowej, z jakiej korzystasz,
 • typ i rodzaj wtyczek do przeglądarki.

Powyższe dane zbieramy w sposób automatyczny. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdziesz w punkcie „Pliki cookies”.

Jednocześnie wskazujemy, że nie wszystkie z powyżej wskazanych danych osobowych są przez nas zawsze przetwarzane. Mogą również zdarzyć się sytuacje, w których przekażesz nam dobrowolnie inne swoje dane osobowe, np. podczas zgłaszania problemu technicznego, komunikacji z nami czy zgłaszania ewentualnych reklamacji.

 

6. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez ograniczony krąg osób, w tym przez naszych pracowników i współpracowników, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich pracy w związku ze świadczeniem usług na Twoją rzecz. Twoje dane osobowe mogą być jednak przekazane podmiotom trzecim, o czym mowa poniżej.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • dostawcom usług zaopatrujących Administratora danych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora danych, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym Administratorowi danych narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora danych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym),
 • innym podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub organizacji międzynarodowej:

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich ani organizacjom międzynarodowym.

 

7. Czas przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania przez nas Twoich danych osobowych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Czas przechowywania przez nas danych osobowych często wynika wprost z przepisów prawa, jeśli na ich podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, wówczas dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Z kolei jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, dane te są przez nas przechowywane do jej wycofania. Podczas gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu wygaśnięcia umowy. Po tym czasie Twoje dane osobowe są przez nas przechowywane przez czas niezbędny do zabezpieczenia naszych roszczeń lub obrony przez roszczeniami. Twoje dane osobowe możemy jednak być zobowiązani przechowywać dłużej przez czas wymagany przez przepisy prawa, np. ustawę o rachunkowości.

 

8. Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
 • prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (art. 20 RODO),
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO) – zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać, kontaktując się z nami:
  • w formie pisemnej – na adres naszej siedziby (podaliśmy go powyżej),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem e-mail: rodo@iaml.com.pl,
  • telefonicznie – pod numerem telefonu (+48) 22 100 36 93.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeśli uznasz, że Administrator przetwarza Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie Urzędu www.uodo.gov.pl

Prawo do wniesienia sprzeciwu:

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (art. 21 ust. 1, 4-5 RODO). Wnosząc sprzeciw, powinieneś wskazać na szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania danych osobowych objętych sprzeciwem przez Administratora. Zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach określonych powyżej, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich praw i wolności lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Pamiętaj, że nie wszystkie z powyższych uprawnień mają charakter bezwzględny, co oznacza, że nie będą Ci przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania. Jedynym uprawnieniem przysługującym Ci zawsze (niezależnie od podstaw przetwarzania) jest prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi uprawnieniami

 

9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Administrator danych nie podejmuje wobec Ciebie decyzji opartych wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

Jeśli odwiedzasz naszą Stronę, możemy zbierać o Tobie pewne informacje w ramach mechanizmów śledzących, które pozwalają nam na kierowanie spersonalizowanych reklam do Ciebie. Wyniki uzyskane podczas tak przeprowadzonych analiz nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania wobec Ciebie decyzji. Nie posiadamy również danych, które pozwalają nam na Twoją identyfikację, na podstawie Twoich działań na Stronie.

 

10. Pliki cookies

Pliki cookies (ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności w postaci niewielkich plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i mogą być odczytane przez nasz system informatyczny lub system informatyczny podmiotów trzecich.

Możesz zarządzać plikami cookies

Przy pierwszej wizycie na naszej Stronie jesteś informowany o wykorzystywaniu plików cookies i innych technologii, także dla celów profilowania (dopasowywanie naszych ofert do Twoich preferencji). Korzystając z zaprojektowanego przez nas narzędzia, masz możliwość zarządzania plikami cookies (Twoimi zgodami) z poziomu Strony. Co więcej, masz możliwość zmiany ustawień plików cookies przez zmianę ustawień swojej przeglądarki albo ich usunięcia.

Uprzedzamy jednak, że w przypadku zablokowania lub usunięcia plików cookies, korzystanie ze Strony, a także innych stron internetowych może być zakłócone.

Pliki cookies, które wykorzystujemy

Poniżej przekazujemy Ci informacje o plikach cookies, które gromadzimy w ramach naszej Strony.

Cookies związane z funkcjonalnością Strony (cookies własne)

Te cookies są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie Strony. Są to między innymi pliki cookies pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji. Mają za zadanie zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Strony.

Cookies podmiotów trzecich

W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z narzędzi internetowych, które stosują pliki cookies. W celu uzyskania szczegółowych informacji, zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności poszczególnych narzędzi.

Google Analytics

Nasza Strona korzysta z narzędzia Google Analytics, które jest udostępnione przez firmę Google LLC.

Google Analytics, jako narzędzie do analityki internetowej, wykorzystuje własne pliki cookies do śledzenia interakcji użytkowników. Google Analytics zbiera informacje anonimowo bez identyfikowania użytkowników. Google Analytics służy do analizy danych, które mogą być wykorzystywane przez inne narzędzia Google, w tym Google Ads.

Funkcje reklamowe wykorzystywane w Google Analytics wdrożone na potrzeby naszej Strony obejmują m.in. (I) remarketing w Google Analytics, (II) raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, (III) raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics.

Możesz zrezygnować z Google Analytics przez ustawienia swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat rezygnacji ze śledzenia przez Google Analytics we wszystkich używanych witrynach, znajdują się pod adresem: https://support.google.com/analytics/topic/2919631.

Google Ads

Nasza Witryna korzysta z narzędzia Google Ads, które jest udostępnione przez firmę Google Ireland Limited i Google LLC.

Google Ads jest narzędziem umożliwiającym zarządzenie systemem reklamowym. Funkcjami reklamowymi wykorzystywanymi w Google Ads wdrożonymi na potrzeby naszej Strony są (I) remarketing, (II) kategorie zainteresowań, (III) podobni odbiorcy, (IV) inne rodzaje reklam opartych na zainteresowaniach, (V) kierowanie demograficzne i na lokalizację.

Możesz zrezygnować z Google Ads, korzystając z udostępnionego przez nas narzędzia zarządzania plikami cookies albo poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat rezygnacji ze śledzenia przez Google Ads, w sposób wskazany pod adresem: https://support.google.com/adwords/answer/2407785.

 

Aktualna polityka prywatności i jej zmiany

Najnowsza wersja polityki obowiązuje od 17 października 2022 roku.

Polityka została zaktualizowana w dniu 15 kwietnia 2020 r. Zakres poczynionych aktualizacji dotyczy wprowadzenia przez Administratora danych nowych usług i funkcjonalności i nie ma wpływu na sytuację prawną osób, których dane dotyczą, zapoznających się z niniejszą polityką przed datą jej aktualizacji.

Polityka została zaktualizowana w dniu 19 maja 2021 r. Zakres poczynionych aktualizacji dotyczy doprecyzowania zasad przekazywania danych osobowych do odbiorców z państw trzecich i nie ma wpływu na sytuację prawną osób, których dane dotyczą, zapoznających się z niniejszą polityką przed datą jej aktualizacji.

Polityka została zaktualizowana w dniu 11 października 2022 r. Zakres poczynionych aktualizacji dotyczy przekazywania danych osobowych do odbiorców z państw trzecich, a także obejmuje zmianę szaty graficznej i nie ma wpływu na sytuację prawną osób, których dane dotyczą, zapoznających się z niniejszą polityką przed datą jej aktualizacji.

 

Polityka prywatności i plików cookies 25.05.2018 r.

Polityka prywatności i plików cookies 15.04.2020 r.

Polityka prywatności i plików cookies 19.05.2021 r.

Zaufali nam