Dotacja unijna - iAML

Obowiązek informacyjny PEP, RCA, SL

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH EKSPONOWANE STANOWISKA POLITYCZNE („PEP”), OSÓB NA LISTACH SANKCYJNYCH („SL”), BLISKICH WSPÓŁPRACOWNIKÓW OSÓB ZAJMUJĄCYCH EKSPONOWANE STANOWISKA POLITYCZNE

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1−2 i 5 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – kierujemy przedstawioną poniżej informację przeznaczoną dla osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”), osób na listach sankcyjnych (“SL”), oraz bliskich współpracowników osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, z której dowiedzą się Państwo w szczególności o:

 • zasadach gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania Państwa danych osobowych;
 • celach i podstawach prawnych przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • przysługujących Państwu uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pojęcie osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne („PEP”), osoby wpisanej na listę sankcyjną („SL”), oraz bliskiego współpracownika osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne jest bliżej zdefiniowane w polskiej ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – dalej Ustawa AML.

 

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest „Incaso Group” Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie (75-452), ul. Jana Pawła II nr 20/70, („Administrator danych”), z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: rodo@iaml.com.pl, telefonicznie pod numerem: (+48) 22 100 36 93 lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych wskazany powyżej.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: rodo@iaml.com.pl, telefonicznie pod numerem: (+48) 22 100 36 93 lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych wskazany powyżej, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

 

Podstawa przetwarzania danych osobowych i cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu tworzenia przez Administratora danych i odpłatnego udostępniania klientom Administratora danych, w szczególności instytucjom obowiązanym w rozumieniu Ustawy AML, produktów wspomagających te podmioty w realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Ustawy AML, polegającego na identyfikacji PEP, bliskich współpracowników osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne i występowania na listach sankcyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadniony interes Administratora danych (cel komercyjny) znajduje oparcie w uprawnieniu Administratora danych do ponownego (wtórnego) wykorzystywania informacji sektora publicznego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego lub w zależności od właściwego prawodawstwa – we właściwych przepisach implementujących Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Po usunięciu Państwa danych osobowych z naszych produktów, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 • dane identyfikacyjne (imiona i nazwisko, numer PESEL, data i miejsce urodzenia – trzy ostatnie tylko wówczas, jeśli Administrator danych pozyskał je z powszechnie dostępnych i oficjalnych źródeł);
 • dane o pełnionej funkcji (stanowisko służbowe, oznaczenie pełnionej funkcji, miejsce pełnienia funkcji/zajmowania stanowiska);
 • dane o miejscu pochodzenia, narodowości, obywatelstwie, płci.

W przypadku indywidualnej realizacji obowiązku informacyjnego Administrator danych w celu obrony przed roszczeniami przechowuje informację o Państwa danych kontaktowych, za pośrednictwem których zrealizowano obowiązek informacyjny (tj. o adresie e-mail wykorzystywanym w związku pełnioną funkcją lub adresie zamieszkania – tylko wówczas, jeśli Administrator danych pozyskał je z powszechnie dostępnych i oficjalnych źródeł). Dane kontaktowe nie są przetwarzane w produktach Administratora danych.

 

Źródło pozyskania danych:

Administrator danych pozyskał Państwa dane osobowe wyłącznie ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności:

 • stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej,
 • centralnego repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • Krajowego Rejestru Sądowego,
 • Monitora Sądowego i Gospodarczego,
 • Rejestru partii politycznych,
 • innych stron internetowych.

W przypadku osób figurujących na listach sankcyjnych („SL”) Państwa dane osobowe zostały pobrane z powszechnie dostępnych list sankcyjnych.

 

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • odbiorcom produktów i usług Administratora danych, w szczególności instytucjom obowiązanym w rozumieniu Ustawy AML,
 • dostawcom usług zaopatrujących Administratora danych w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora danych, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym dla Administratora danych narzędzia teleinformatyczne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych),
 • współpracownikom, pracownikom Administratora danych,
 • innym podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator danych nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich ani organizacjom międzynarodowych.

 

Czas przechowywania danych osobowych 

W przypadku osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne („PEP”) oraz bliskich współpracowników osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne – Państwa dane osobowe będą przetwarzane w produktach Administratora danych przez czas uznawania Państwa za osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne („PEP”) lub bliskiego współpracownika osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, a następnie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują stosowanie środków uwzględniających wyższe ryzyko. Dane osobowe osób figurujących na listach sankcyjnych („SL”) będą przetwarzane przez czas figurowania tych osób na listach sankcyjnych. Po usunięciu danych osobowych powyższych osób z produktów Administratora danych, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do obrony przed takimi roszczeniami.

 

Uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
 3. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO);
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) – gdy uznają Państwo, że Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, szczegółowe dane dostępowe są dostępne na stronie Urzędu www.uodo.gov.pl.

 

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją (art. 21. ust. 1, 4-5 RODO). Wnosząc sprzeciw powinni Państwo wskazać na szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania danych osobowych objętych sprzeciwem przez Administratora danych. Administrator danych zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych w celach określonych powyżej, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa praw i wolności lub też że Państwa dane będą niezbędne Administratorowi danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi uprawnieniami.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Państwa dane osobowe są poddawane profilowaniu zwykłemu (tj. z udziałem czynnika ludzkiego), które polega na: analizie spełniania przez Państwa przesłanek uznania za osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne („PEP”) lub bliskiego współpracownika osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne („PEP”) (analiza ta jest dokonywana na podstawie publicznie dostępnych danych).

Konsekwencją profilowania może być uznanie Państwa za osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne („PEP”) lub bliskiego współpracownika osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne („PEP”) przez instytucje obowiązane w rozumieniu Ustawy AML, będące odbiorcami produktów i usług Administratora danych.

Administrator danych nie wykorzystuje Państwa danych w ramach zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

Zaufali nam