Kryteria oceny ryzyka prania pieniędzy w iAML – Wideo przewodnik

Zapraszamy do obejrzenia filmu objaśniającego matrycę ryzyk zastosowaną w programie iAML, czyli kryteria oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Stosowanie zestawu kryteriów oceny ryzyka prania pieniędzy, który jest częścią programu analityczno-raportującego iAML, pozwala wypełnić obowiązek posiadania i aktualizowania oceny ryzyka, który obowiązuje od 13 stycznia 2019 na postawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018.

W tym wideo przewodniku objaśniamy matrycę ryzyk zastosowaną w programie iAML, czyli kryteria oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu:

Kryteria oceny ryzyka – ustawienia domyślne i edycja

Domyślne ustawienia kryteriów oceny ryzyka w programie iAML są optymalne dla większości instytucji obowiązanych i spójne z procedurą wchodzącą w skład zestawu iAML. Wystarczy w module „Konfiguracja” wybrać typ instytucji obowiązanej, żeby program iAML zaproponował gotową matrycę ryzyk, czyli kompletny zestaw kryteriów oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Wiele instytucji obowiązanych korzysta jednak z własnych – często bardzo rozbudowanych – kryteriów oceny. Wynika to między innymi z tego, że produkty i usługi przez nie oferowane są bardzo różnorodne, a przez to wiążą się z nimi różne ryzyka w obszarze prania pieniędzy.

By zapewnić każdej instytucji obowiązanej rozwiązanie dostosowane do jej specyfiki, w programie analitycznym iAML zostały zastosowane kryteria oceny ryzyka dopasowane do wszystkich produktów i usług rozpisanych w rozporządzeniu do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. A dodatkowo, program iAML daje możliwość włączania, wyłączania i konfiguracji poszczególnych kryteriów oceny.

W celu zmiany domyślnych ustawień kryteriów oceny, należy wybrać przycisk „Edycja”. Na zakończenie pracy z ustawieniami parametrów oceny ryzyka, należy wybrać przycisk „Zapisz”. Po zapisaniu ustawień, kryteria będą uwzględniane automatycznie w dokonywanej w programie iAML ocenie podmiotu i ocenie transakcji.

Struktura matrycy ryzyk prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Każda matryca ryzyk w programie iAML składa się z dwóch elementów:

 • kryteriów analizy podmiotu biorącego udział w transakcji,
 • kryteriów analizy transakcji.

Jednym z parametrów, które można konfigurować w matrycy ryzyk, jest pięciostopniowa skala ryzyka. Są to poziomy oznaczające ryzyko: niskie, podwyższone, duże, wysokie i nieakceptowalne. W programie iAML można wykorzystać wszystkie lub wybrane poziomy z tej skali.

Innymi możliwymi do skonfigurowania parametrami są:

 • waga poszczególnych ryzyk,
 • okres analiz,
 • wartość progowa,
 • kwota wątpliwa,
 • liczba progowa odnosząca się do liczby zrealizowanych transakcji.

Cała matryca ryzyk jest zapisywana po każdej wprowadzonej modyfikacji. A każda zmiana w zakresie kryteriów oceny ryzyka ma odbicie w historii scoringu.

Kryteria oceny ryzyka podmiotu

Przegląd kryteriów oceny zaczynamy od części poświęconej analizie ryzyka podmiotu. W tym miejscu konfigurujemy parametry takie jak opisane poniżej.

 • Czy podmiot posługuje się kontem zagranicznym.
 • Czy klient jest osobą niepełnoletnią. Ta ocena jest dokonywana na podstawie numeru pesel lub daty urodzenia.
 • Czy podmiot pochodzi z kraju wysokiego ryzyka. W programie iAML można nadawać różne stopnie ryzyka dla różnych krajów.
 • Czy podmiot prowadzi działalność podwyższonego ryzyka. Program iAML zawiera aktualizowaną bazę PKD, więc ryzyko w sposób automatyczny można oceniać po kodach PKD.
 • Czy podmiot jest na listach sankcyjnych. Ocena w programie iAML jest prowadzona na podstawie codziennie aktualizowanych list sankcyjnych.
 • Czy podmiot jest na listach PEP. Baza osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne w programie iAML jest aktualizowana codziennie i dotyczy PEPów zarówno polskich, jak i międzynarodowych.
 • Czy klient zachowuje się podejrzanie. W programie iAML można zastosować także kryteria behawioralne, czyli wprowadzić informacje na temat zachowania klienta.
 • Czy podmiot jest na czarnej liście. Użytkownicy programu iAML mogą zbudować własne „czarne listy” klientów, z którymi mieli jakiś problem w przeszłości lub z którymi nie chcą współpracować.

Kryteria oceny ryzyka transakcji

Drugą grupą kryteriów oceny ryzyka prania pieniędzy są parametry dotyczące ryzyka transakcji.

Można zdecydować, czy w ocenie ryzyka będą brane pod uwagę transakcje ponadprogowe oraz jaki ma być dla nich stopień ryzyka.

Decyzję można też podjąć odnośnie do transakcji ponadprogowych instytucji obowiązanej oraz przypisanego im stopnia ryzyka.

W programie iAML można również sprawdzać:

 • czy suma transakcji beneficjenta, klienta lub na koncie przekracza wartość progową określoną dla wyznaczonego przedziału czasu,
 • czy klient realizuje więcej niż jedną transakcję w danym dniu,
 • czy podmiot posługuje się różnymi dokumentami tożsamości albo czy ten sam dokument jest używany przez różne podmioty w krótkim okresie,
 • czy liczba transakcji odbiorcy wydaje się podejrzana – i podobnie w wypadku liczby transakcji nadawcy,
 • czy transakcja budzi podejrzenie prania pieniędzy lub oszustwa,
 • czy odbiorca otrzymuje kwoty od różnych nadawców albo czy nadawca wysyła kwoty do różnych odbiorców.

Ryzyko prania pieniędzy można oceniać również pod kątem:

 • trybu transakcji, czyli np. przeprowadzania transakcji bezpośrednio lub na odległość,
 • przedmiotu transakcji i innych powodów, czyli dostosować matrycę oceny ryzyka do konkretnego rodzaju produktu lub usługi, np. tylko do transakcji zawieranych drogą elektroniczną.

Osobne kryterium oceny może być zastosowane dla sytuacji:

 • gdy dany podmiot był już zgłaszany do GIIF i jest zapisany w rejestrze GIIF,
 • a także gdy transakcja przekracza kwotę wątpliwą.

Inne kryteria oceny ryzyka

Kryteriów oceny podmiotu i transakcji może być dużo więcej, np. w wypadku instytucji płatniczych lub dużych biur rachunkowych. Dlatego program iAML jest dostosowany również do potrzeb instytucji obowiązanych, które korzystają z dużo bardziej rozbudowanych matryc ryzyka.


Chcesz dowiedzieć się więcej o programie iAML?

Zobacz pozostałe wideo przewodniki:

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta:
dok@iaml.com.pl / +48 22 100 36 93 / +48 533 376 374