Lista PEP

polska i światowa

100% polskich PEP * Aktualizacja dzienna * Daty urodzin * Numery PESEL
Przyspiesz procesy AML z bazą 9.000 PEP polskich, 40.000 PEP światowych

Wypróbuj bezpłatną wersję demo

Lista PEP polskich i światowych

Status PEP (Politically Exposed Persons) mają osoby, które zajmują eksponowane stanowiska polityczne albo pełnią znaczące funkcje publiczne. Relacje z nimi wymagają wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego.

Lista PEP od iAML zawiera aktualne, zweryfikowane profile wszystkich grup osób posiadających status PEP, które zostały wymienione w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Ok. 9.000 PEP polskich
Ok. 40.000 PEP światowych

 • Szefowie państw, szefowie rządów, ministrowie, wiceministrowie, sekretarze stanu, podsekretarze stanu, w tym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów i wiceprezes Rady Ministrów.
 • Członkowie parlamentów lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłowie i senatorowie.
 • Członkowie organów zarządzających partii politycznych.
 • Członkowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziowie Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziowie sądów apelacyjnych.
 • Członkowie trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezes oraz członkowie Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
 • Ambasadorowie, chargés d’affaires oraz wyżsi oficerowie sił zbrojnych.
 • Członkowie organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorzy przedsiębiorstw państwowych oraz członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych.
 • Dyrektorzy, zastępcy dyrektorów oraz członkowie organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach.
 • Dyrektorzy generalni w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorzy generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierownicy urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.

Codziennie aktualizowane dane o PEP
z ok. 1.900 oficjalnych stron źródłowych

Baza PEP jest aktualizowana codziennie w dni robocze. Dane są pobierane automatycznie z ponad 1.900 stron źródłowych. Wszystkie zmiany są weryfikowane ręcznie przez administratorów bazy. Lista PEP zawiera wszystkie istotne informacje o osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne:

 • imię i nazwisko,
 • obowiązek bycia PEP,
 • funkcja / obejmowane stanowisko,
 • organizacja i tytuł w organizacji,
 • data i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • płeć,
 • informacje rozszerzone (opcjonalnie).

Weryfikacja PEP wg preferencji i potrzeb
Z opcją integracji z własnymi systemami

Lista PEP – Aplikacja webowa bazy PEP – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Aplikacja webowa

Bez instalowania i konfiguracji

Dostęp do bazy PEP przez przeglądarki internetowe to idealnie rozwiązanie dla małych i średnich podmiotów obowiązanych. Skorzystają z niego także użytkownicy, którzy nie posiadają wiedzy technicznej. Dane można przeszukiwać online, a wyniki zapisywać w formie plików pdf na potrzeby archiwizacji.

Lista PEP – Pliki bazy danych PEP – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Pliki

Baza wraz z plikami przyrostowymi

Z listy PEP na platformie iAML można korzystać, ściągając całą bazową listę oraz jej codzienne aktualizacje w plikach JSON, XML, CSV. Korzystanie z tych najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych formatów pozwala łatwo zintegrować listę PEP z własnymi bazami danych.

Lista PEP – Interfejs API bazy PEP – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Interfejsy API

Wszystkie dane w jednym miejscu

Dzięki rozwiązaniom API udostępnionym na platformie iAML, bazy PEP można łatwo zintegrować z innymi systemami bez potrzeby ich modyfikacji. Użytkownicy mogą uzyskać dane o PEP w odpowiedzi na zapytanie i/lub w formie plików z całą bazą i codzienną aktualizacją w formatach JSON, XML, CSV.

Lista PEP zgodna z ustawą AML

 • Minimalizacja ryzyka – Pewność działalności zgodnej z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Uproszczenie procesów i natychmiastowy dostęp do wiarygodnych danych to także mniejszy koszt zapewnienia zgodności z ustawą AML.
 • Szybka i niezawodna identyfikacja PEP – Lista PEP od iAML umożliwia rezygnację z pozyskiwania oświadczeń o statusie PEP od każdego klienta, czyli zdobywanie ich tylko od osób potencjalnie mających status PEP.
 • Dane z wielu źródeł w jednym miejscu – Dane z baz komercyjnych i bezpłatnych, polskich i zagranicznych. Bez subskrybowania i sprawdzania wielu uzupełniających się baz PEP, w tym drogich zagranicznych zestawień.
 • Stały dostęp do danych i archiwum – Bez ponoszenia dodatkowych kosztów, dzięki przechowywaniu danych w systemie iAML oraz tworzeniu regularnych kopii zapasowych przez dostawcę rozwiązania.
 • Automatyzacja procesów dzięki połączeniu listy PEP z systemem iAML – Po automatycznej identyfikacji PEP użytkownik otrzymuje alert i może przekazać klientowi oświadczenie PEP będące elementem pakietu iAML.

Lista PEP zgodna z regulacjami prawnymi

Każda osoba o statusie PEP prezentowana na liście PEP od iAML jest informowana o przetwarzaniu jej danych osobowych do celów tworzenia bazy wspomagającej wypełnianie obowiązków AML. Spełniony jest tym samym obowiązek prawny wynikający z ustawy o ochronie danych osobowych oraz z rozporządzenia i ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i innych dokumentów towarzyszących. Dzięki temu umowa na dostawę bazy PEP jest bezpieczna z perspektywy RODO.


Zobacz obowiązek informacyjny wobec PEP