Członkowie rodzin i bliscy współpracownicy PEP

Członkowie rodzin i bliscy współpracownicy osób o statusie PEP, czyli RCA

Wymagania wobec instytucji obowiązanych odnoszące się do członków rodzin i bliskich współpracowników osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML) wprowadziła szereg ważnych obowiązków związanych ze współpracą z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne (PEP), które należy stosować też odpowiednio w stosunku do członków rodziny PEP oraz osób znanych jako bliscy współpracownicy PEP. Tę grupę określa się też skrótem RCA pochodzącym z angielskiego określenia Relatives and Close Associates. (Dowiedz się więcej o zmianach prawnych dotyczących PEP.)

Członkowie rodzin PEP

Według definicji legalnej, zawartej w ustawie AML, przez członka rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne rozumie się:

  • rodziców PEP-a,
  • małżonka PEP-a lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z PEP-em,
  • dziecko PEP-a i jego małżonka lub dziecko PEP-a i osoby pozostającej we wspólnym pożyciu z PEP-em.

Osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP

Ponadto ustawa AML wskazuje, że osoby znane jako bliscy współpracownicy osób o statusie PEP to:

  • osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą osobą o statusie PEP lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • osoby fizyczne będące jedynymi beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę o statusie PEP.

Obowiązki wobec RCA

Na mocy ustawy AML instytucje obowiązane, nawiązując stosunki gospodarcze z klientem, oprócz ustalenia faktu, czy klient posiada status PEP lub RCA, są zobowiązane podejmować następujące działania:

  • uzyskać zgodę kadry kierowniczej wyższego szczebla na nawiązanie stosunków gospodarczych z RCA i PEP,
  • opcjonalnie przyjmować oświadczenia, że dane osoby mają lub nie mają statusu RCA i PEP,
  • stosować zintensyfikowane środki bezpieczeństwa finansowego wobec osób o statusie RCA i PEP,
  • stosować odpowiednie środki w celu ustalenia źródła majątku klienta i źródła pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji klienta w ramach stosunków gospodarczych lub transakcji.

Wypróbuj bezpłatnie Skaner iAML – narzędzie weryfikacji statusu PEP i RCA

W Skanerze iAML możesz m.in. zidentyfikować osoby o statusie PEP lub RCA, czyli sprawdzić, czy Twój klient lub kontrahent zajmuje eksponowane stanowisko polityczne albo jest członkiem rodziny lub bliskim współpracownikiem osoby o statusie PEP.

Zamów bezpłatną wersję demo List restrykcyjnych iAML >