Członkowie rodzin i bliscy współpracownicy PEP

Członkowie rodzin i bliscy współpracownicy PEP

Wymagania wobec instytucji obowiązanych odnoszące się do członków rodzin i bliskich współpracowników osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wprowadziła szereg ważnych obowiązków związanych ze współpracą z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne (PEP). Jedną z nich jest wskazanie członków rodziny oraz osób znanych jako bliscy współpracownicy PEP jako kręgu podmiotów, w stosunku do którego instytucje obowiązane muszą wdrożyć środki bezpieczeństwa finansowego. Tę grupę określa się też skrótem RCA pochodzącym z angielskiego określenia Relatives and Close Associates. (Dowiedz się więcej o zmianach prawnych dotyczących PEP.)

Członkowie rodzin PEP

Wg definicji ustawowej, członkami rodziny (RCA) osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne są:

 • rodzice,
 • małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu,
 • dziecko oraz jego małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Bliscy współpracownicy PEP

Ustawa wskazuje, że osoby znane jako bliscy współpracownicy (RCA) osób o statusie PEP są to:

 • osoby fizyczne będące wspólnie z osobą o statusie PEP beneficjentami rzeczywistymi (np. członkami organów zarządczych, udziałowcami, akcjonariuszami) trustów, osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (np. fundacje, stowarzyszenia, spółki),
 • osoby fizyczne, które utrzymują z osobami o statusie PEP bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi trustów, osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, co do których wiadomo, że zostały utworzone po to, aby osoba o statusie PEP odnosiła z nich faktyczne korzyści (nawet jeżeli formalnie nie jest do tego uprawniona).

Obowiązki wobec RCA

Na mocy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy instytucje obowiązane – zarówno w stosunku do PEP, jak i RCA – muszą stosować środki bezpieczeństwa finansowego takie jak:

 • sprawdzenie statusu RCA i PEP,
 • uzyskanie zgody kadry kierowniczej wyższego szczebla na stosunki gospodarcze z RCA i PEP,
 • zebranie oświadczeń osób, że mają lub nie mają statusu RCA i PEP,
 • zintensyfikowane monitorowanie relacji gospodarczych z osobami o statusie RCA i PEP,
 • ustalenie źródła majątku danej osoby,
 • ustalenie źródła majątku będącego w dyspozycji danej osoby w ramach stosunków gospodarczych lub transakcji łączących instytucję obowiązaną z RCA i PEP.

Wypróbuj bezpłatnie Skaner iAML – narzędzie weryfikacji statusu PEP

W Skanerze iAML możesz m.in. zidentyfikować osoby o statusie PEP w Polsce i za granicą, czyli sprawdzić, czy Twój klient lub kontrahent zajmuje eksponowane stanowisko polityczne.

Zamów bezpłatną wersję demo List restrykcyjnych iAML >