Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Nowe obowiązki spółek od 13 października 2019 dotyczące zgłoszeń do CRBR oraz wsparcie dla instytucji obowiązanych w procesie identyfikacji beneficjentów rzeczywistych.

Uwaga, poniższy artykuł prezentuje stan prawny dotyczący Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) przed wdrożeniem nowelizacji ustawy AML z dnia 30 marca 2021

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 roku przewiduje powstanie 13 października 2019 roku Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Nowy system teleinformatyczny ma na celu:

  • zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego,
  • wzmocnienie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • ułatwienie rzetelnej weryfikacji struktur organizacyjnych osób prawnych,
  • udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek,
  • gromadzenie i przetwarzanie obiektywnych informacji o beneficjentach rzeczywistych,
  • zwiększenie kontroli społecznej – przez uczestników rynku, media i organizacje społeczne,
  • zwiększenie zaufania do uczciwości transakcji finansowych oraz systemu finansowego.

Rejestr CRBR ma charakter jawny oraz jest dostępny publicznie i nieodpłatnie. Prezentowane w nim informacje korzystają z domniemania prawdziwości oraz mogą być przetwarzane bez zgody beneficjenta rzeczywistego.

Dane na temat beneficjentów rzeczywistych można sprawdzać również w rejestrze beneficjentów rzeczywistych, który wchodzi w skład Skanera iAML – kompleksowego rozwiązania wspierającego przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

Zobacz informacje i linki udostępnione przez Ministerstwo Finansów na temat Centralnego Rejestru Beneficjentów rzeczywistych: https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych oraz skorzystaj z rejestru CRBR: https://www.podatki.gov.pl/crbr/.

Użytkownicy Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Dane tworzące rejestr są przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców. Głównym odbiorcą informacji są podmioty i osoby fizyczne biorące udział w obrocie gospodarczym. Ale korzystać z niego mogą także reprezentanci mediów oraz organizacji społecznych.

Szczególną grupą użytkowników rejestru CRBR są instytucje obowiązane, czyli przedsiębiorcy, instytucje oraz firmy m.in. z branży finansowej, które są zobligowane do realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednym z kluczowych wymogów ustawowych względem tych instytucji jest zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego, czyli m.in. identyfikacja beneficjentów rzeczywistych. Rejestr CRBR znacząco ułatwi i usprawni realizację tego obowiązku związanego z AML.

Podmioty zobowiązane do zgłaszania danych do CRBR

Od 13 października 2019 roku obowiązek zgłaszania do CRBR i aktualizowania w nim informacji o beneficjentach rzeczywistych mają:

1) spółki jawne,
2) spółki komandytowe,
3) spółki komandytowo-akcyjne,
4) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
5) spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych muszą być dokonywane przez osoby uprawnione do reprezentacji danej spółki.

Osoba dokonująca zgłoszenia i aktualizacji danych ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone zgłoszeniem nieprawdziwych lub niepełnych danych albo za niedotrzymanie terminu zgłoszenia. A jeżeli spółki zobowiązane do zgłoszenia informacji nie dopełnią nowych obowiązków, będą podlegać karze w wysokości nawet do 1.000.000 złotych.

Informacje podlegające zgłoszeniu do CRBR

Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych powinno obejmować dane:

  • dane identyfikacyjne spółek: nazwa, forma organizacyjna, siedziba, KRS, NIP,
  • dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego oraz członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek: imię, nazwisko, PESEL (lub data urodzenia w przypadku braku numeru PESEL), obywatelstwo, państwo zamieszkania, informacja o wielkości i charakterze udziału lub przysługujących uprawnień.

Obowiązkową częścią zgłoszenia jest też oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia o prawdziwości przekazywanych danych.

Warunki, terminy, sposoby przekazywania danych do CRBR

Według ustawy spółki już wpisane do KRS muszą przekazać informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych w ciągu 6 miesięcy od powstania rejestru CRBR, czyli najpóźniej do 13 kwietnia 2020 roku. Jednak specustawa związana z epidemią koronawirusa wprowadza szereg ułatwień dla firm, m.in. przesunięcie terminu obowiązkowego zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych na dzień 13 lipca 2020.

W przypadku nowych spółek dane muszą być zgłaszane nie później niż 7 dni od dnia wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego lub nie później niż 7 dni od zmiany informacji przekazanych do CRBR wcześniej.

Informacje powinny być zgłaszane do Rejestru nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej dedykowanej do obsługi rejestru.

Szczegółowe dane o sposobie i trybie składania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych określił Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych, które wchodzi w życie 13 października 2019 roku.

Zobacz również artykuł: Beneficjent rzeczywisty – Kim jest beneficjent rzeczywisty w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy? Kto ma obowiązek identyfikacji beneficjenta rzeczywistego? W jaki sposób musi przebiegać identyfikacja beneficjenta rzeczywistego?


Sprawdź, jak działa iAML – rozwiązanie, które usprawnia i automatyzuje przeciwdziałanie praniu pieniędzy!
Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta:
dok@iaml.com.pl / +48 22 100 36 93 / +48 533 376 373