Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

System teleinformatyczny, funkcjonujący od 13 października 2019 roku, który służy do przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 roku, od 13 października 2019 roku funkcjonuje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), czyli system teleinformatyczny, który służy do przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów wymienionych w art. 58 tej ustawy oraz informacji o osobach, o których mowa w art. 61 ust. 1 tej ustawy. Rejestr CRBR ma charakter jawny oraz jest dostępny publicznie i nieodpłatnie.

System teleinformatyczny CRBR ma na celu:

 • zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego,
 • wzmocnienie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • ułatwienie rzetelnej weryfikacji struktur organizacyjnych osób prawnych,
 • udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych,
 • gromadzenie i przetwarzanie obiektywnych informacji o beneficjentach rzeczywistych,
 • zwiększenie kontroli społecznej – przez uczestników rynku, media i organizacje społeczne,
 • zwiększenie zaufania do uczciwości transakcji finansowych oraz systemu finansowego.

Dane na temat beneficjentów rzeczywistych można sprawdzać również w rejestrze beneficjentów rzeczywistych, który wchodzi w skład Skanera iAML – kompleksowego rozwiązania wspierającego przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

Zobacz informacje i linki udostępnione przez Ministerstwo Finansów na temat Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych: https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych oraz skorzystaj z rejestru CRBR: https://www.podatki.gov.pl/crbr/.

Użytkownicy Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Dane tworzące rejestr są przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców. Głównym odbiorcą informacji są podmioty i osoby fizyczne biorące udział w obrocie gospodarczym. Ale korzystać z niego mogą także reprezentanci mediów oraz organizacji społecznych.

Szczególną grupą użytkowników rejestru CRBR są instytucje obowiązane, czyli przedsiębiorcy, instytucje oraz firmy m.in. z branży finansowej, które są zobligowane do realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednym z kluczowych wymogów ustawowych względem tych instytucji jest zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego, czyli m.in. identyfikacja beneficjentów rzeczywistych. Rejestr CRBR znacząco ułatwia i usprawnia realizację tego obowiązku związanego z AML.

Podmioty zobowiązane do zgłaszania danych do CRBR

Rejestr CRBR gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych:

 • spółek jawnych,
 • spółek komandytowych,
 • spółek komandytowo-akcyjnych,
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • prostych spółek akcyjnych,
 • spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 • spółek partnerskich,
 • europejskich zgrupowań interesów gospodarczych,
 • spółek europejskich,
 • spółdzielni,
 • spółdzielni europejskich,
 • stowarzyszeń podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • fundacji,
 • trustów (w rozumieniu ustawy AML), których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
  a) mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
  b) nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu.

Informacje podlegające zgłoszeniu do CRBR

Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych powinno obejmować dane:

 • dane identyfikacyjne podmiotu: nazwa, forma organizacyjna, siedziba, KRS, NIP,
 • dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego oraz członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania podmiotu: imię, nazwisko, PESEL (lub data urodzenia w przypadku braku numeru PESEL), obywatelstwo, państwo zamieszkania, informacja o wielkości i charakterze udziału lub przysługujących uprawnień.

Obowiązkową częścią zgłoszenia jest też oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia o prawdziwości przekazywanych danych.

Zobacz również artykuł: Beneficjent rzeczywisty – Kim jest beneficjent rzeczywisty w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy? Kto ma obowiązek identyfikacji beneficjenta rzeczywistego? W jaki sposób musi przebiegać identyfikacja beneficjenta rzeczywistego?

Warunki, terminy, sposoby przekazywania danych do CRBR

Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych muszą być dokonywane przez osoby ustawowo uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

Zgłoszenia dokonuje się nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgłoszenia są składane w formie dokumentów elektronicznych, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Informacje powinny być zgłoszone do CRBR nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), a w przypadku aktualizacji przekazanych informacji – w terminie 14 dni od ich zmiany. Do biegu terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz musi zawierać oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia o prawdziwości informacji zgłaszanych do CRBR.

Więcej informacji na temat zgłoszeń: https://www.gov.pl/web/finanse/zgloszenie-informacji-o-beneficjentach, https://www.gov.pl/web/finanse/zgloszenie-informacji-do-centralnego-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych.

Obowiązek zgłaszania rozbieżności między danymi w CRBR a ustaleniami instytucji obowiązanej

W związku z nowelizacją ustawy AML z dnia 30 marca 2021 roku, instytucje obowiązane od dnia 31 października 2021 roku mają obowiązek monitorowania i zgłaszania do Ministra Finansów rozbieżności między CRBR a ustaleniami instytucji obowiązanej.

Proces odnotowywania rozbieżności oraz przekazywania informacji organowi właściwemu w kontekście wypełniania obowiązków związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego został szczegółowo opisany w komunikacie: https://www.gov.pl/web/finanse/komunikat-nr-37-w-sprawie-zasad-odnotowywania-rozbieznosci-miedzy-informacjami-zgromadzonymi-w-crbr-a-ustalonymi-przez-instytucje-obowiazana-informacjami-o-beneficjencie-rzeczywistym-klienta.

***

Sprawdź, jak działa iAML – rozwiązanie, które usprawnia i automatyzuje przeciwdziałanie praniu pieniędzy!
Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta:

dok@iaml.com.pl / +48 22 100 36 93