Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Nowe obowiązki spółek od 13 października 2019 dotyczące zgłoszeń do CRBR oraz wsparcie dla instytucji obowiązanych w procesie identyfikacji beneficjentów rzeczywistych.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 roku przewiduje powstanie 13 października 2019 roku Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Nowy system teleinformatyczny ma na celu:

  • zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego,
  • wzmocnienie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • ułatwienie rzetelnej weryfikacji struktur organizacyjnych osób prawnych,
  • udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek,
  • gromadzenie i przetwarzanie obiektywnych informacji o beneficjentach rzeczywistych,
  • zwiększenie kontroli społecznej – przez uczestników rynku, media i organizacje społeczne,
  • zwiększenie zaufania do uczciwości transakcji finansowych oraz systemu finansowego.

Rejestr CRBR ma charakter jawny oraz jest dostępny publicznie i nieodpłatnie. Prezentowane w nim informacje korzystają z domniemania prawdziwości oraz mogą być przetwarzane bez zgody beneficjenta rzeczywistego.

Dane na temat beneficjentów rzeczywistych można sprawdzać również w iAML - kompleksowym rozwiązaniu wspierającym przeciwdziałanie praniu pieniędzy, którego częścią jest baza beneficjentów rzeczywistych.

Użytkownicy Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Dane tworzące rejestr są przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców. Głównym odbiorcą informacji są podmioty i osoby fizyczne biorące udział w obrocie gospodarczym. Ale korzystać z niego mogą także reprezentanci mediów oraz organizacji społecznych.

Szczególną grupą użytkowników rejestru CRBR są instytucje obowiązane, czyli przedsiębiorcy, instytucje oraz firmy m.in. z branży finansowej, które są zobligowane do realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jednym z kluczowych wymogów ustawowych względem tych instytucji jest zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego, czyli m.in. identyfikacja beneficjentów rzeczywistych. Rejestr CRBR znacząco ułatwi i usprawni realizację tego obowiązku związanego z AML.

Podmioty zobowiązane do zgłaszania danych do CRBR

Od 13 października 2019 roku obowiązek zgłaszania do CRBR i aktualizowania w nim informacji o beneficjentach rzeczywistych mają:

1) spółki jawne,
2) spółki komandytowe,
3) spółki komandytowo-akcyjne,
4) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
5) spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych muszą być dokonywane przez osoby uprawnione do reprezentacji danej spółki.

Osoba dokonująca zgłoszenia i aktualizacji danych ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone zgłoszeniem nieprawdziwych lub niepełnych danych albo za niedotrzymanie terminu zgłoszenia. A jeżeli spółki zobowiązane do zgłoszenia informacji nie dopełnią nowych obowiązków, będą podlegać karze w wysokości nawet do 1.000.000 złotych.

Informacje podlegające zgłoszeniu do CRBR

Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych powinno obejmować dane:

  • dane identyfikacyjne spółek: nazwa, forma organizacyjna, siedziba, KRS, NIP,
  • dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego oraz członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek: imię, nazwisko, PESEL (lub data urodzenia w przypadku braku numeru PESEL), obywatelstwo, państwo zamieszkania, informacja o wielkości i charakterze udziału lub przysługujących uprawnień.

Obowiązkową częścią zgłoszenia jest też oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia o prawdziwości przekazywanych danych.

Warunki, terminy, sposoby przekazywania danych do CRBR

Spółki już wpisane do KRS muszą przekazać informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych w ciągu 6 miesięcy od powstania rejestru DRBR, czyli najpóźniej do 13 kwietnia 2020 roku.

W przypadku nowych spółek dane muszą być zgłaszane nie później niż 7 dni od dnia wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego lub nie później niż 7 dni od zmiany informacji przekazanych do CRBR wcześniej.

Informacje powinny być zgłaszane do Rejestru nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej dedykowanej do obsługi rejestru.

Szczegółowe dane o sposobie i trybie składania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych określił Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych, które wchodzi w życie 13 października 2019 roku.

Zobacz również artykuł: Beneficjent rzeczywisty – Kim jest beneficjent rzeczywisty w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy? Kto ma obowiązek identyfikacji beneficjenta rzeczywistego? W jaki sposób musi przebiegać identyfikacja beneficjenta rzeczywistego?


Sprawdź, jak działa iAML - rozwiązanie, które usprawnia i automatyzuje przeciwdziałanie praniu pieniędzy!
Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta:
dok@iaml.com.pl / +48 22 100 36 93 / +48 533 376 373