Planowane regulacje prawne UE w zakresie AML

Planowane regulacje prawne Unii Europejskiej w zakresie AML

Pakiet AML – planowane środki UE przeciwko praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Unia Europejska pracuje nad rozwiązaniami, które mają na celu zlikwidowanie obecnych luk w zakresie zarówno przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jak również uchylania się od stosowania sankcji unijnych.

Dnia 28 marca 2023 roku unijni posłowie przyjęli stanowisko w sprawie trzech projektów aktów prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Po potwierdzeniu tych aktów prawnych na sesji plenarnej, które jest planowane na kwiecień 2023 roku, rozpoczną się negocjacje w sprawie treści i wdrożenia pakietu AML.

Regulacje prawne wchodzące w skład pakietu AML

Przygotowywany przez Unię Europejską pakiet AML składa się z trzech regulacji prawnych:

 • Unijny „jednolity zbiór przepisów” regulujący weryfikację klientów i beneficjentów rzeczywistych, korzystanie z anonimowych instrumentów typu kryptoaktywa, działalność podmiotów takich jak platformy finansowania społecznościowego oraz stosowanie tzw. złotych paszportów i wiz.
 • 6. dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy zawierająca przepisy dotyczące krajowych jednostek nadzoru i analityki finansowej oraz dostępu upoważnionych organów do informacji takich jak rejestry beneficjentów rzeczywistych oraz aktywa przechowywane na terenie wolnych obszarów celnych.
 • Rozporządzenie ustanawiające Europejski Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLA), który będzie miał uprawnienia nadzorcze i dochodzeniowe niezbędne do tego, aby móc zapewnić zgodność z wytycznymi dotyczącymi AML.

Kluczowe zmiany wynikające z pakietu AML

Analizując opracowywane środki unijne przeciwko praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, warto zwrócić szczególną uwagę na najistotniejsze planowane zmiany:

 • ograniczenie transakcji realizowanych w gotówce i aktywach kryptograficznych poprzez zastosowanie limitów w wysokości 7.000 euro dla płatności gotówkowych i 1.000 euro dla transferów kryptowalut, w których nie można zidentyfikować klienta,
 • wprowadzenie zakazu wydawania tzw. złotych paszportów oraz zwiększenie kontroli dotyczących wydawania tzw. złotych wiz,
 • ujednolicenie przepisów dotyczących identyfikacji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne,
 • włączenie do list PEP szefów władz regionalnych i lokalnych, w tym ugrupowań gmin i regionów metropolitalnych liczących co najmniej 30 tys. mieszkańców,
 • wprowadzenie surowszych procedur AML dla krajów wysokiego ryzyka i banków mających siedzibę w tych krajach,
 • wprowadzenie surowszych zasad dotyczących konsekwentnego stosowania sankcji unijnych,
 • utworzenie nowego unijnego organu – Europejskiego Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLA), który będzie miał za zadanie egzekwowanie przepisów AML i współpracę z organami krajowymi,
 • nadanie nowemu organowi – AMLA – uprawnień do mediacji między krajowymi organami nadzoru finansowego, rozstrzygania sporów, zapewnienia kontroli nad organami nadzoru w sektorze niefinansowym oraz przyjmowania skarg sygnalistów,
 • wdrożenie wymogu zbierania przez państwa członkowskie informacji na temat własności towarów takich jak jachty, samoloty i samochody o wartości ponad 200.000 euro oraz towarów przechowywanych w wolnych obszarach celnych,
 • zapewnienie dostępu do rejestrów beneficjentów rzeczywistych wszystkim osobom, które są w stanie udowodnić, że mają w tym uzasadniony interes (m.in. dziennikarze, reporterzy, media, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje szkolnictwa wyższego).

Więcej informacji na temat pakietu AML publikuje Parlament Europejski:
Planowane środki UE dotyczące AML