AMLRO – rola i zadania

Rola i zadania AMLRO

Kim jest AMLRO? Jakie zadania realizuje? Jakie wytyczne odnoszą się do tej funkcji?

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nałożyła na instytucje obowiązane m.in. zadanie polegające na wyznaczeniu osób odpowiedzialnych za należyte wykonywanie przepisów dotyczących AML i CFT.

W ramach tego obowiązku konieczne jest wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko, który będzie odpowiedzialny za zapewnienie zgodności działań instytucji, jej pracowników i współpracowników z przepisami z obszaru AML i CFT. Osoba taka jest nazywana AMLRO, czyli Anti Money Laundering Reporting Officer.

Kim jest AMLRO?

AMLRO to pracownik zajmujący kierownicze stanowisko, który jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Pracownik wyznaczony do roli AMLRO jest również odpowiedzialny za przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej zawiadomień, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Wytyczne dotyczące roli i zadań AMLRO

Dnia 1 grudnia 2022 roku UKNF (Urząd Komisji Nadzoru Finansowego) opublikował stanowisko dotyczące AMLRO, czyli pracownika odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności z przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dokument ten został przygotowany na podstawie wytycznych EUNB (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego) z dnia 14 czerwca 2022 roku, które określają kluczowe zasady, role i obowiązki związane z działaniem AMLRO oraz organu zarządzającego w obszarze AML i CFT w instytucjach finansowych oraz kredytowych.

Założenia, wskazówki i rekomendacje zawarte w stanowisku UKNF są skierowane przede wszystkim do instytucji finansowych i kredytowych. Są jednak na tyle uniwersalne i praktyczne, że mogą wesprzeć także instytucje obowiązane z innych segmentów rynku jako zestaw dobrych praktyk.

Rola i zadania AMLRO wg wytycznych UKNF i EUNB

Zgodnie ze stanowiskiem UKNF dotyczącym AMLRO, pracownicy pełniący tę funkcję powinni w szczególności:

 • mieć odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w obszarze wdrażania polityk (strategii), mechanizmów kontrolnych, procedur AML i CFT, jak również dotyczące specyfiki działalności danej instytucji obowiązanej,
 • zapewnić, aby organ zarządzający instytucją obowiązaną był świadomy wpływu ryzyk związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu na ryzyka odnoszące się do całej działalności instytucji obowiązanej,
 • terminowo składać kompleksowe sprawozdania z realizacji swoich zadań oraz przekazywać informacje właściwemu organowi nadzorującemu,
 • zapewnić adekwatność i proporcjonalność polityk (strategii), procedur i systemu kontroli wewnętrznej w obszarze AML i CFT z uwzględnieniem specyfiki działalności oraz ryzyk prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w odniesieniu do danej instytucji obowiązanej,
 • stanowić część niezależnej komórki, przy zachowaniu niezależności od kontrolowanych przez siebie linii lub jednostek biznesowych,
 • mieć nieograniczony dostęp do informacji niezbędnych do realizacji swoich zadań, a także bezpośredni dostęp do organu nadzorującego,
 • być odpowiedzialny za monitorowanie, czy polityki, mechanizmy kontrolne i procedury wdrażane przez dany podmiot nadzorowany są zgodne z obowiązkami AML i CFT na nim ciążącymi,
 • zapewnić, że wszystkie elementy procesów AML i CFT są zawsze aktualne,
 • rekomendować organowi zarządzającemu danej instytucji obowiązanej odpowiednie działania naprawcze, aby w ten sposób wyeliminować ewentualne nieprawidłowości w zakresie AML i CFT,
 • przekazywać w imieniu instytucji obowiązanej zawiadomienia, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1, art. 89 ust. 1 i art. 90.),
 • opracować i wdrażać ramy oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w danej instytucji, obejmujące całą działalność podmiotu nadzorowanego, a także prezentować organowi zarządzającemu wyniki tej oceny wraz z mechanizmami ograniczania ryzyka.

Rola AMLRO jest niezwykle ważna. Jest istotnym elementem całego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w danej instytucji obowiązanej. Prawidłowe realizowanie tej roli nie tylko pomaga zapewnić zgodność działalności instytucji obowiązanej z przepisami prawnymi, ale także zwiększa bezpieczeństwo firmy.