Lista PEP, czyli baza osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne

Lista PEP, czyli baza osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne

W jaki sposób baza PEP-ów w systemie analityczno-raportującym iAML pomaga instytucjom obowiązanym?

Skrót PEP pochodzi od angielskiego sformułowania Politically Exposed Persons. Według definicji zawartej w ustawie AML z 1 marca 2018 roku, osoby o statusie PEP są to osoby fizyczne, które zajmują eksponowane stanowiska polityczne albo pełnią znaczące funkcje publiczne.

Politically Exposed Persons mogą być częścią systemu prania pieniędzy – przez przekupstwa lub korupcje, które mają na celu pozyskanie wsparcia jednostki posiadającej wpływy polityczne. Współpraca z osobami zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne zwiększa więc ryzyko zaangażowania instytucji obowiązanej w proceder prania pieniędzy. Dlatego też relacje z PEP podlegają obowiązkowi zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Wyzwaniem dla instytucji obowiązanych jest szybkie i wiarygodne zidentyfikowanie PEP-ów. Realizację obowiązków AML przyspiesza korzystanie z odpowiedniej listy PEP, takiej jak baza PEP dostępna w systemie analityczno-raportującym iAML – jako część programu analitycznego, jako API lub w formie codziennej wysyłki plików.

Dlaczego lista PEP z systemu iAML jest idealna dla polskich instytucji obowiązanych?

 1. Korzystanie z listy PEP wchodzącej w skład systemu iAML pozwala wypełnić obowiązki ustawy AML w kontekście PEP.
 2. Na liście znajdują się osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne z Polski i zagranicy, lista jest zgodna z nową definicją PEP oraz nie jest konieczne subskrybowanie zagranicznych, drogich list, które zazwyczaj prezentują tylko najważniejsze osoby oraz są stosunkowo rzadko aktualizowane.
 3. Lista jest obszernym źródłem informacji o PEP, co usprawnia procesy i zmniejsza koszt zapewnienia zgodności z ustawą AML – zawiera około 11.000 PEP polskich oraz kilkadziesiąt tysięcy PEP zagranicznych.
 4. Baza zawiera wszystkie istotne dane o PEP – imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, obywatelstwo, płeć, organizacja, funkcja, podstawa uznania za PEP i/lub RCA, w przypadku RCA – powiązanie z PEP, status aktywności.
 5. Lista jest źródłem najbardziej aktualnych danych, które nie muszą być sprawdzane w innych bazach PEP, co istotnie zmniejsza czasochłonność i upraszcza procedury związane z AML – lista PEP w systemie iAML jest codziennie aktualizowana i weryfikowana.
 6. Jedna lista zastępuje setki innych baz PEP, przez co zapewnia szybki i łatwy dostęp do niezbędnych informacji – podstawą do tworzenia listy PEP w pakiecie iAML jest ponad 6.000 różnych źródeł danych na temat osób o statusie PEP.
 7. W razie potrzeby użytkownik systemu iAML może ściągnąć na swój komputer całą bazę, czyli wygenerować plik z najbardziej aktualną listą PEP, by wykorzystać ją w innych realizowanych w firmie zadaniach i w ten sposób usprawnić pracę swoją i swojego zespołu współpracowników.
 8. Listę charakteryzuje wysoka rzetelność i dokładność, czym zdobyła już zaufanie tysięcy klientów – tworzy ją zespół kilku stałych pracowników, którzy są specjalistami w zakresie gromadzenia, weryfikacji i harmonizacji danych w obszarze AML.
 9. Weryfikacja klientów wg listy osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne w systemie iAML odbywa się automatycznie – gdy klient zostaje zidentyfikowany jako PEP, użytkownik systemu iAML otrzymuje alert i może przekazać klientowi oświadczenie PEP, które również jest elementem pakietu iAML.
 10. Lista jest częścią kompletnego zestawu narzędzi iAML służącego do przeciwdziałania praniu pieniędzy, który automatyzuje procesy (dotyczące m.in. identyfikacji PEP, identyfikacji klienta oraz oceny ryzyka podmiotu i transakcji), pozwalając wypełnić obowiązki ustawowe i uniknąć kar bez dodatkowych procedur i ponoszenia wysokich kosztów.
 11. Lista PEP jest także dostępna w postaci API, czyli wtyczki do własnego systemu instytucji obowiązanej, która jest automatycznie aktualizowana. Inna opcją jest otrzymywanie codzienne aktualnej listy PEP w formie pliku, który jest następnie samodzielnie implementowany przez instytucję obowiązaną.

Które osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych zawiera baza PEP w systemie iAML?

Baza PEP dostępna w systemie analityczno-raportującym iAML obejmuje profile wszystkich grup osób o statusie PEP, które zostały wymienione w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:

 • szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
 • członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
 • członków organów zarządzających partii politycznych,
 • członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
 • członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
 • ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
 • członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
 • dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osób pełniących równoważne funkcje w tych organizacjach,
 • dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organach państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
 • innych osób zajmujących stanowiska publiczne lub pełniących funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

Chcesz dowiedzieć się więcej o liście PEP tworzonej przez ekspertów iAML?
Odwiedź stronę: Lista PEP
Lub skontaktuj się z działem obsługi klienta:
dok@iaml.com.pl / +48 22 100 36 93