Raportowanie do GIIF wg nowych zasad od 13 lipca 2019

Raportowanie do GIIF wg nowych zasad od 13 lipca 2019

Formularz identyfikujący instytucję obowiązaną oraz zawiadomienia o transakcjach podejrzanych i ponadprogowych do GIIF w programie analitycznym iAML.

Zgodnie z zapisami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018, instytucje obowiązane muszą ściśle współpracować z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. Dotyczy to w szczególności raportowania do GIIF, czyli przekazywania formularzy identyfikujących instytucję obowiązaną, zawiadomień o transakcjach podejrzanych i ponadprogowych oraz wszystkich innych informacji, które mogą mieć znaczenie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Nowe zasady raportowania do GIIF od 13 lipca 2019

Zasady komunikacji instytucji obowiązanych z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej znacząco zmieniają się od 13 lipca 2019. Nowe wytyczne dotyczące raportowania do GIIF zostały określone w rozporządzeniu w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązaną z dnia 4 października 2018.

Przed firmami i innymi instytucjami obowiązanymi zostało postawione trudne zadanie. Mają już stosunkowo niewiele czasu na przystosowanie wszystkich dotychczasowych działań, procesów i systemów do nowych wytycznych, które odnoszą się m.in. do:

  • zgodności wykorzystywanych przez instytucję obowiązaną wzorów dokumentów elektronicznych z plikami opracowanymi przez ustawodawcę,
  • sposobu przekazywania do GIIF informacji o transakcjach podejrzanych i ponadprogowych, a także formularza identyfikującego instytucję obowiązaną (przez stronę internetową lub odpowiednie oprogramowanie),
  • konieczności opatrzenia dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym i kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną,
  • zasad doręczania papierowych kopii dokumentów oraz przekazywania ponownie albo przekazywania korekt informacji o transakcjach albo formularza identyfikującego.

Zapraszamy również do lektury artykułu, w którym omawiamy obowiązki AML związane m.in. z gromadzeniem i przekazywaniem informacji do GIIF.

Rozwiązanie spełniające wymogi raportowania do GIIF

Zmiana wchodząca w życie 13 lipca 2019 oznacza dla instytucji obowiązanych konieczność wdrożenia odpowiedniego systemu do przeciwdziałania praniu pieniędzy albo przystosowania swoich obecnych systemów informatycznych do nowych wymagań.

Ekonomicznym kosztowo i na bieżąco aktualizowanym rozwiązaniem, które spełnia wymogi ustawowe związane z raportowaniem do GIIF (zarówno przed, jak i po 13 lipca 2019 roku) jest aplikacja iAML dostępna w kilku wersjach:

  • iAML dla mikrofirm – kompleksowy zestaw narzędzi przeciwdziałania praniu pieniędzy (z modułem raportowania do GIIF), gotowy do samodzielnego wdrożenia,
  • iAML dla małych i średnich firm – rozbudowany system analityczno-raportujący, możliwy do dostosowania do własnych procesów oraz procedur,
  • iAML dla dużych firm – całościowe wsparcie w obszarze AML compliance, wraz z dedykowanymi rozwiązaniami informatycznymi.

Aplikacja iAML ma m.in. wbudowaną funkcję tworzenia i wysyłania do GIIF odpowiednich zawiadomień oraz formularzy identyfikujących instytucję obowiązaną. Zawiera aktualne wzory kluczowych dokumentów związanych z obowiązkami w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Co istotne, szczególnie w wypadku małych instytucji obowiązanych, w razie zmian prawnych, aplikacja iAML jest na bieżąco dostosowywana do zmieniających się wymagań ustawodawcy. Dzięki temu w dużym stopniu ułatwia i przyspiesza pracę osoby odpowiedzialnej za AML, zapewniając przy tym bezpieczeństwo finansowe instytucji obowiązanej.

Chcesz dowiedzieć się więcej o aplikacji iAML?
Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta:
dok@iaml.com.pl / +48 22 100 36 93