rozbieżności między CRBR a ustaleniami instytucji obowiązanej

Rozbieżności między CRBR a ustaleniami instytucji obowiązanej

Nowe zadania nałożone przez nowelizację ustawy AML z 30 marca 2021 na instytucje obowiązane, związane z identyfikacją beneficjentów rzeczywistych

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 30 marca 2021 roku nakłada na instytucje obowiązane szereg nowych obowiązków. Wśród tych nowych zadań znajduje się m.in. konieczność monitorowania i zgłaszania do Ministra Finansów rozbieżności między CRBR a ustaleniami instytucji obowiązanej.

Przepis dotyczący tego obowiązku wchodzi w życie 31 października 2021 roku.

Obowiązek monitorowania rozbieżności między CRBR a ustaleniami instytucji obowiązanej

Do czynności prowadzonych przez instytucję obowiązaną w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy należy weryfikacja informacji zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, co zawiera m.in. porównanie ich z danymi o beneficjentach rzeczywistych uzyskanymi przez instytucję obowiązaną w związku ze stosowaniem przez nią ustawy AML.

W przypadku zauważenia rozbieżności instytucja obowiązana musi podjąć działania w celu wyjaśnienia przyczyn tych rozbieżności. W szczególności musi dokonać:

  • identyfikacji klienta,
  • weryfikacji tożsamości klienta na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych,
  • ponownej weryfikacji informacji i dokumentów przedstawionych przez klienta w celu potwierdzenia lub wykluczenia rozbieżności między informacjami uzyskanymi przez instytucję obowiązaną a zawartymi w CRBR.

Obowiązek zgłoszenia do Ministra Finansów wątpliwości dotyczących informacji zawartych w CRBR

Nowelizacja ustawy AML obliguje również instytucje obowiązane do dokonania zgłoszenia do Ministra Finansów wątpliwości w zakresie prawdziwości danych na temat innego podmiotu, które są ujawnione w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. 

W przypadku potwierdzenia tych rozbieżności, instytucja obowiązana musi przekazać ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych zweryfikowaną informację o rozbieżnościach wraz z uzasadnieniem oraz dokumentacją dotyczącą odnotowanych rozbieżności.

Informacja musi być przekazywana przez instytucję obowiązaną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych, czyli przez Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

Obowiązek udokumentowania utrudnień dotyczących ustalenia beneficjenta rzeczywistego

Kolejnym nowym zadaniem instytucji obowiązanych jest konieczność udokumentowania utrudnień pojawiających się w czasie identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, a powodujących brak możliwości lub wątpliwości co do ustalenia beneficjenta rzeczywistego.

Zgłaszanie rozbieżności między CRBR a ustaleniami instytucji obowiązanej

Niezgodności danych zamieszczonych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych należy zgłaszać wyłącznie przy użyciu formularza „Zgłoś uwagę” na stronie internetowej CRBR. Zgłoszenie tego rodzaju musi być opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Rozbieżności między CRBR a ustaleniami instytucji obowiązanej może zgłaszać:

  • każda osoba fizyczna rozumiana jako osoba niebędącą reprezentantem podmiotu zobowiązanego do zgłoszenia informacji do CRBR w stosunku do swojej spółki,
  • instytucja obowiązana wskazana w art. 2 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • jednostka współpracująca w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.