System Informacji Finansowej

System Informacji Finansowej – projekt ustawy

Planowany termin przyjęcia projektu ustawy o Systemie Informacji Finansowej to I kwartał 2021

Ministerstwo Finansów planuje przyjęcie projektu ustawy o Systemie Informacji Finansowej w I kwartale 2021 roku. W systemie będą gromadzone m.in. informacje o otwartych i zamkniętych rachunkach w bankach, SKOK-ach, biurach maklerskich i innych podmiotach, a także o skrytkach sejfowych.

System Informacji Finansowej w odpowiedzi na wymagania UE

Jako jeden z krajów członkowskich, Polska ma obowiązek włączenia do krajowego porządku prawnego przepisów unijnych dotyczących umożliwienia identyfikacji osób i podmiotów, które posiadają lub kontrolują rachunki płatnicze, rachunki bankowe oraz skrytki depozytowe.

Kolejne planowane przez polski rząd działania, które mają na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, są realizowane w odpowiedzi na konieczność wdrożenia dwóch unijnych dyrektyw w zakresie AML i CFT:

 1. Dyrektywa 2018/843 z 30 maja 2018 zmieniająca dyrektywę 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu – zgodnie z tą dyrektywą, każde państwo członkowskie UE jest zobowiązane do ustanowienia rejestru lub systemu, który umożliwi szybką identyfikację osób fizycznych lub prawnych, które posiadają lub kontrolują rachunki płatnicze, rachunki bankowe oraz skrytki depozytowe.
 2. Dyrektywa 2019/1153 z 20 czerwca 2019 ustanawiająca zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji w celu zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania – ta dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie UE do wyznaczenia organów krajowych właściwych w sprawach zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania, które powinny mieć dostęp do informacji przechowywanych we wspomnianym wcześniej rejestrze lub systemie wyszukiwania danych.

Polski projekt ustawy o Systemie Informacji Finansowej

System Informacji Finansowej – projekt ustawy

Planowany termin przyjęcia projektu ustawy o Systemie Informacji Finansowej to I kwartał 2021 roku. Tworzony system ma umożliwić dostęp do informacji na temat produktów służących do gromadzenia, przechowywania lub inwestowania środków finansowych.

Celem ustawy jest usprawnienie pracy, ograniczenie kosztów oraz zmniejszenie biurokracji w pracy organów administracji publicznej i instytucji finansowych. Nowe rozwiązanie ma umożliwić też prowadzenie działań prewencyjnych polegających na analizie danych gromadzonych w systemie po to, aby móc wytypować te rachunki, które mogą być wykorzystywane do działalności przestępczej.

Projekt ustawy o Systemie Informacji Finansowej określa m.in.:

 • instytucje zobligowane do przekazywania danych do Systemu Informacji Finansowej,
 • zakres informacji, które muszą być przekazywane do Systemu Informacji Finansowej,
 • podmioty uprawnione do pozyskiwania danych z Systemu Informacji Finansowej,
 • zasady ochrony informacji przetwarzanych w ramach Systemu Informacji Finansowej.

W Systemie Informacji Finansowej będą gromadzone, przetwarzane i udostępniane informacje o:

 • otwartych i zamkniętych rachunkach bankowych,
 • rachunkach w SKOK-ach,
 • rachunkach płatniczych w innych podmiotach,
 • rachunkach papierów wartościowych,
 • rachunkach zbiorczych wraz z rachunkami pieniężnymi służącymi do ich obsługi,
 • umowach dotyczących udostępnienia skrytek sejfowych.

Z Systemu Informacji Finansowej będą mogły korzystać organy ścigania w celu walki z przestępczością, m.in.: Policja, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Generalny Inspektor Informacji Finansowej oraz Krajowa Administracja Skarbowa.

Co ważne, nie zmienią się istotnie uprawnienia przysługujące organom publicznym ani zakres tajemnic służbowych, w tym tajemnicy bankowej. Ustawa nie zakłada też możliwości uzyskania informacji o aktywach znajdujących się na rachunkach ani o dokonywanych na nich transakcjach.