Unijna skompilowana lista znaczących funkcji publicznych - Wykaz znaczących funkcji publicznych w Polsce i Unii Europejskiej

Unijna lista znaczących funkcji publicznych

Wykaz znaczących funkcji publicznych w Unii Europejskiej jest już zatwierdzony

Unia Europejska podejmuje kolejne działania, aby ułatwić identyfikację osób o statusie PEP, co ma istotne znaczenie w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Komisja Europejska, wspólnie z państwami członkowskimi, stworzyła unijną skompilowaną listę znaczących funkcji publicznych.

Skompilowana lista znaczących funkcji publicznych na poziomie Unii Europejskiej

Komisja Europejska w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 10 listopada 2023 roku opublikowała wykaz funkcji, które kwalifikują się jako znaczące funkcje publiczne na poziomie krajowym, na poziomie organizacji międzynarodowych oraz organów Unii Europejskiej. Zestawienie to jest opracowywane na podstawie wykazów przedkładanych przez państwa członkowskie, które wskazują krajowe znaczące funkcje publiczne oraz znaczące funkcje publiczne w organizacjach międzynarodowych mających siedzibę na ich terytorium. Pojedynczy wykaz zawiera także unijne funkcje publiczne przygotowane przez Komisję Europejską.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 roku – zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE – wskazuje, że:

  • W celu identyfikacji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne w Unii Europejskiej, państwa członkowskie powinny sporządzić wykazy poszczególnych funkcji, które – zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi – uznaje się za znaczące funkcje publiczne. Państwa członkowskie powinny żądać od każdej organizacji międzynarodowej mającej siedzibę na ich terytorium sporządzenia i aktualizowania wykazu znaczących funkcji publicznych dla danej organizacji międzynarodowej.

Art. 20a ust. 1 dyrektywy 2015/8491 w brzmieniu nadanym przez dyrektywę 2018/843 mówi, że:

  • Komisja Europejska kompiluje, w oparciu o wykazy przewidziane w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, pojedynczy wykaz wszystkich znaczących funkcji publicznych. Ten pojedynczy wykaz podawany jest do wiadomości publicznej.

Unijna skompilowana lista znaczących funkcji publicznych zawiera 27 wykazów przygotowanych przez poszczególne państwa członkowskie. Wskazują one indywidualne podejście do interpretacji przepisów, np. Austria i Cypr wskazują ogólne funkcje, a Rumunia i Belgia enumeratywnie określają wykaz stanowisk akredytowanych na ich terytorium.

Unijna lista znaczących funkcji publicznych została przetłumaczona na wszystkie 24 języki urzędowe Unii Europejskiej i została opublikowana w dniu 10 listopada 2023 roku w Dzienniku Ustaw. Aby zapoznać się z jej treścią, kliknij tutaj.

Chcesz mieć pewność, że weryfikujesz swoich klientów i kontrahentów zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi?

Skorzystaj z list restrykcyjnych iAML, które uwzględniają najbardziej aktualne listy PEP oraz listy sankcyjne, a także umożliwiają sprawdzenie podmiotu w rejestrze beneficjentów rzeczywistych, na liście ostrzeżeń KNF, liście PKD podwyższonego ryzykaliście krajów podwyższonego ryzyka!