niezależny audyt AML

Niezależny audyt AML

Weryfikacja procedur, procesów, systemów i dokumentów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy dokonywana przez niezależnego eksperta

Obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dotyczą coraz większej liczby firm, instytucji i przedsiębiorców. Spełnienie ich jest coraz trudniejsze ze względu na złożoność tematyki, ciągłe zmiany i ustawiczny wzrost wymagań wobec instytucji obowiązanych. Sytuacji nie ułatwiają także liczne niejasności regulacyjne występujące w przepisach prawnych oraz coraz wyższe kary za naruszenia. Pomocą w procesie identyfikacji obowiązków oraz sposobów wdrażania rozwiązań AML w obszarze compliance jest niezależny audyt AML.

Audyt AML wykonany przez bezstronny podmiot to istotne wsparcie dla instytucji obowiązanych, które polega na sprawdzeniu poprawności wewnętrznych procedur, procesów, systemów, technologii, dokumentów i kompetencji AML pod kątem zgodności z regulacjami prawnymi, w tym z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Audyt AML – czy jest obowiązkowy?

IV Dyrektywa Unijna dotycząca AML nakłada na instytucje obowiązane wymóg kontroli wewnętrznych procesów oraz uzależnia go od wielkości podmiotu i rodzaju prowadzonej działalności. A FATF rekomenduje przeprowadzanie niezależnych audytów AML przez wszystkie instytucje obowiązane.

Jest to bardzo dobra praktyka, ponieważ okresowe kontrole wykonane przez bezstronnego eksperta zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa AML i pomagają w procesach AML, nie wspominając o kwestiach operacyjnych, takich jak oszczędność czasu po stronie instytucji obowiązanej.

Niewiele krajów zdecydowało się jednak na wprowadzenie obowiązkowego niezależnego audytu – są to np. Wielka Brytania, Hiszpania czy Stany Zjednoczone. W Polsce tego rodzaju zewnętrzny audyt procesów AML nie jest obowiązkowy, ale już regularna ocena ryzyka AML jest wymogiem ustawowym. Warto mieć świadomość, że ujednolicanie standardów może jednak spowodować zmianę tego podejścia w przyszłości.

Na czym polega niezależny audyt procesów AML?

Aby audyt AML móc uznać za faktycznie niezależny, musi być przeprowadzony przez osobę, która nie była zaangażowana w proces tworzenia procedur, polityk i rozwiązań AML, a także taką, która w danym czasie nie realizuje obowiązków AML na rzecz danej organizacji. Zazwyczaj oznacza to więc wykonanie przeglądu przez zewnętrznego eksperta (spoza struktury organizacyjnej firmy) – doświadczoną osobę lub wyspecjalizowaną firmę.

Na niezależny audyt AML powinny składać się poniższe działania:

  • Kompletna weryfikacja zgodności działania instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
  • Analiza mocnych i słabych stron instytucji obowiązanej w kontekście zwalczania procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
  • Zidentyfikowanie obszarów najbardziej narażonych na ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
  • Analiza faktycznych obowiązków AML ciążących na instytucji obowiązanej wraz ze wskazaniem sposobów ich wykonania.
  • Sprawdzenie procedur i dokumentów wewnętrznych, personalizacja dokumentów i sugestie dotyczące niezbędnych korekt i uzupełnień.
  • Weryfikacja procesów, systemów oraz dokumentów związanych z identyfikacją i oceną ryzyka prania pieniędzy oraz wskazanie koniecznych zmian.
  • Kontrola działań i kompetencji osób zajmujących się AML, w tym osób odpowiedzialnych za wewnętrzną kontrolę procesów AML.
  • Opracowanie praktycznych rekomendacji wynikających z przeprowadzonego audytu AML.

***

Chcesz mieć pewność, że Twoja firma prawidłowo realizuje wszystkie obowiązki AML? Potrzebujesz wsparcia w opracowaniu procesów i systemów AML oraz podczas wdrażania procedur i technologii związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy?

Zapraszamy do kontaktu z naszym działem obsługi klienta, żeby porozmawiać o wykonaniu pełnego, eksperckiego, niezależnego audytu AML:
dok@iaml.com.pl / +48 22 100 36 93