Trendy 2021 w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Trendy AML w 2021 roku

6 kluczowych trendów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Rozpoczęcie kolejnego roku skłania nas do zastanowienia się, jakie trendy będą miały wpływ na przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w 2021 roku. Co będzie najważniejsze zarówno dla instytucji obowiązanych, jak też dla organów państwowych oraz firm z branży fintech i regtech? Które czynniki wpływające na rozwój AML i CFT najbardziej odczujemy? Jakie nowe wyzwania nas czekają? Jakich zmian możemy się spodziewać?

Kluczowe trendy 2021 w AML i CFT

Oto lista 6 najważniejszych według nas trendów, które w 2021 roku dotkną obszar przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

1. Zmiany prawne na szczeblu europejskim i krajowym

Nie ulega wątpliwości, że zmiany prawne w zakresie AML i CFT stały się już nieomal codziennością wielu rynków, segmentów oraz instytucji obowiązanych. I podobnie będzie w 2021 roku, który przyniesie nowe rozwiązania, regulacje i systemy odnoszące się do przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wymieńmy w tym miejscu tylko kilka przykładów:

 • w 2021 roku będą kontynuowane prace nad nowelizacją polskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, która implementuje V dyrektywę i m.in. rozszerza katalog instytucji obowiązanych,
 • w pierwszym kwartale 2021 roku planowane jest przyjęcie projektu ustawy o Systemie Informacji Finansowej,
 • do 17 grudnia 2021 roku Polska musi wdrożyć kompleksowe regulacje pozwalające na lepszą i pełniejszą ochronę sygnalistów.

Zobacz również: Komunikat w sprawie planu działania na rzecz kompleksowej unijnej polityki zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 13 maja 2020

2. Walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w czasie pandemii

Dzięki szczepionkom przeciw COVID-19 widzimy już światełko w tunelu, które zwiastuje powrót do normalności. Jednak nadal trwa pandemia i przestępcy wciąż wykorzystują ją do osiągnięcia swoich nielegalnych celów m.in. przez:

 • spekulacje dotyczące produktów i usług, które są najbardziej poszukiwane w czasie pandemii,
 • sprzeniewierzenie funduszy oferowanych firmom i instytucjom na rzecz walki z pandemią i jej skutkami,
 • rozpoczęcie działalności w branżach wymagających dużych nakładów i wysokiej płynności, gdzie poziomy cen i kosztów podczas pandemii są korzystne z punktu widzenia działań przestępczych.

Dlatego w 2021 roku wciąż musimy być uczuleni i przygotowani na większe ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Rozwiązania dotyczące AML i CFT powinny być więc tak skonstruowane, żeby uchronić organizacje przed konsekwencjami prawnymi, ekonomicznymi oraz reputacyjnymi, które mogą być skutkiem włączenia danego podmiotu w nielegalne działania.

Zobacz również: AML compliance w czasach spowolnienia gospodarczego

3. Większa jednolitość oraz przejrzystość zarówno działań, jak i informacji

Przyglądając się czekającym nas zmianom regulacyjnym, wyraźnie widać skupienie unijnych i krajowych inicjatyw na coraz większej transparentności oraz jednolitości danych oraz działań związanych z AML i CFT. Oto kilka przykładów:

 • organy państwowe będą mieć dostęp do większej ilości informacji w ramach np. Systemu Informacji Finansowej,
 • nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zakłada m.in. włączenie w grono instytucji obowiązanych kolejnych organizacji, a także nałożenie na nie kolejnych zobowiązań,
 • na szczeblu unijnym powstanie system nadzorczy, który ma usprawnić przepływ informacji oraz zapewnić jednolity poziom wdrożenia wymogów unijnych w zakresie AML i CFT w państwach członkowskich,
 • UE planuje stworzenie mechanizmu koordynującego i wspierającego współpracę między jednostkami analityki finansowej (tzw. FIU – Financial Intelligence Unit) z państw członkowskich.

4. Rozwój zautomatyzowanych technologii wspierających AML i CFT

Żyjemy w czasach niezwykle szybkiego rozwoju technologii, innowacji, sztucznej inteligencji i uczenia się maszynowego. Dotyczy to także przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Istnieją i wciąż rozwijają się w tym obszarze systemy analityczne AML, które mają wbudowane wszystkie elementy niezbędne do zagwarantowania pełnej zgodności z prawem oraz maksymalnej automatyzacji procesów, takie jak:

 • ocena ryzyka AML,
 • procedura wewnętrzna AML,
 • analiza transakcji i weryfikacja podmiotów,
 • raporty transakcji podejrzanych i ponadprogowych.

Dzięki współczesnej technologii nawet najmniejsze instytucje obowiązane mogą korzystać z profesjonalnych rozwiązań AML. Mogą więc skuteczniej walczyć z przestępczością, a przy tym zapewnić swojej firmie i swoim klientom większą dokładność, wydajność oraz bezpieczeństwo.

Zobacz również: Technologie wspierające AML

5. Wyzwania związane z cyfryzacją i ochroną danych osobowych

W 2021 roku cyfryzacja będzie znów w dużym stopniu zmieniać naszą pracę zawodową oraz życie osobiste. Dlatego stosowane w instytucjach obowiązanych podejścia, procedury, rozwiązania i systemy AML muszą być na bieżąco dostosowywane do nowych wyzwań.

W 2021 roku kluczowe będzie np. coraz lepsze zabezpieczanie nowych, innowacyjnych produktów i usług cyfrowych przed ryzykiem włączenia ich w nielegalne procedery. Istotnym tematem będzie też m.in. weryfikacja tożsamości cyfrowej, realizowana z zachowaniem dbałości o ochronę danych osobowych.

Z projektu ustawy AML w artykule 52 wynika zmiana mówiąca o tym, że osoby wykonujące obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu mają brać udział w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

6. Edukacja dotycząca przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Przy tak dużej zmienności w obszarze AML i ze względu tak daleko idące zmiany regulacyjne, bardzo ważnym elementem przeciwdziałania praniu pieniędzy w 2021 roku będzie edukacja. Instytucje obowiązane będą musiały w szczególny sposób zadbać o to, aby ich kadra kierownicza i osoby zaangażowane w procesy AML compliance miały odpowiednio szeroką oraz jak najbardziej aktualną wiedzę. Im bardziej kompetentny jest zespół danej instytucji obowiązanej, tym większe jest prawdopodobieństwo, że odpowiednio wcześnie zauważy pojawiające się ryzyka i podejmie właściwe działania zapobiegające zagrożeniom.

Zobacz również: Kurs e-learningowy i szkolenia stacjonarne o AML